Číslo předpisu Nadpis Popis Status
1/2024 Obecně závazná vyhláška o noční klidu č. 1/2024 o nočním klidu
1/2023 Metodika zadávání veřejných zakázek, platná k 22. 6. 2023 o zadávání veřejných zakázek
6/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
5/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
4/2022 Obecně závazná vyhláška č. 4/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2/2022 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu č. 2/2022 upravuje OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
1/2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 1/2022 o systému odpadového hodpodářství
1/2022 VNITŘNÍ SMĚRNICE, kterou se stanovují postupy a odpovědnosti k vedení pokladen obce Psáry odpovědnost k vedení pokladen
1/2021 Směrnice k příspěvku na platbu komunálního odpadu o příspěvku na platbu kom. odpadu
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 3/2020 k regulaci hlučných činností k regulaci hlučných činností
1/2019 Směrnice obce č. 1/2019 pro nakládání s osobními údaji Směrnice obce pro nakládání s osobními údaji
2/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1/2018 Směrnice pro poskytování benefitů o poskytování benefitů
2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k regulaci hlučných činností regulace hlučných činností
1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her
4/2015 Organizační řád OÚ Psáry 2015
3/2015 Směrnice č. 3/2015 Dodatek č. 2 ke směrnici U-4
2/2015 Směrnice č. 2/2015 Řád veřejného pohřebiště
2/2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zrušení některých OZV obce ruší OZV č. 6/2006, 7/2006, 1/2008 a 3/2008
1/2015 Směrnice č. 1/2015 Odpisový plán Odpisový plán
1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zrušení některých OZV obce Psáry ruší OZV č. 24/2004 Řád pohřebiště
1/2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 O zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry
1/2014 Schvalování účetní závěrky obce Schvalování účetní závěrky obce
HM/2014 Dodatek Č. 1 směrnice č. U-4 Hospodaření s majetkem Hospodaření s majetkem
FK/2013 SMĚRNICE OBCE PSÁRY K FINANČNÍ KONTROLE
2/2012 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku urč. k prodeji
1/2012 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
2/2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 stanovení místního koeficientu pro výpočet DzN
ODM/2011 Pravidla pro odpisování dlouh. majetku
5/2010 Směrnice č. 5/2010 Podrozvaha
4/2010 Směrnice č. 4/2010 k časovému rozlišení
3/2010 Směrnice č. 3/2010 opravné položky k pohledávkám
2/2010 Směrnice č. 2/2010 k používání razítek
1/2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 požární řád obce
6/2008 Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Psáry
5/2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o hospodaření se splaškovými vodami
4/2007 Nařízení Obce Psáry 4/2007 o stavební uzávěře- ruší Územní opatření č. 1/2007 a 2/2007 o stavební uzávěře- ruší Územní opatření č. 1/2007 a 2/2007
4/2007 Územní opatření č. 4/2007- stavební uzávěra - studny - stavební uzávěra - studny
3/2007 Nařízení Obce Psáry 3/2007 o stavební uzávěře- ruší Nařízení č. 1/2007 a 2/2007
3/2007 Územní opatření č. 3/2007- stavební uzávěra- veškerá stavba - stavební uzávěra- veškerá stavba
2/2007 Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty
1/2007 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod a kanalizaci
262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
183/2006 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu
137 /2006 Sb. Zákon č. 137 /2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
5/2006 Nařízení Obce Psáry - stavební uzávěra- mezideponie - stavební uzávěra- mezideponie
3/2006 Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře č. 3/2006 o stavební uzávěře- lokalita U Studny Dolní Jirčany
U4/2006 Směrnice č. U-4 Hospodaření s majetkem obce
3/2005 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o stranovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí
2/2005 Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se mění OZV č. 26/2004 a OZV č. 3/1998 - územní plán
U1/2005 Směrnice č. U-1 Systém zpracování účetnictví Systém zpracování účetnictví
634/2004 Sb. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
500/2004 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
O2/2003 Kontrolní činnost Obce Psáry Kontrolní činnost Obce Psáry
O2/2003 Směrnice č. O-2 Kontrolní činnosti obce Psáry
U2/2003 Směrnice č. U-2 O oběhu účetních dokladů
U6/2003 Směrnice č. U-6 Pro provedení inventarizace majetku a závazků
U5/2003 Směrnice č. U-5 sx
U3/2003 Směrnice č. U-3 Vedení knih operativní evidence Vedení knih operativní evidence
6/2002 Obecně závazná vyhláška č. 6/2002- 2. změna územního plánu kterou se vyhlašuje závazná část 2. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
4/2002 Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 - 1. změna územního plánu kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
128/2000 Sb. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
337/1992 Sb. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
337/1992 Sb. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
565/1990 Sb. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Ústava ČR Ústava ČR a Listina základních práv a svobod
vše Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
1/2023 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2023 o nočním klidu Nahrazeno
3/2022 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 3/2022 o nočním klidu Nahrazeno
3/2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Nahrazeno
2/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry Nahrazeno
1/2021 Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 1/2021 Nahrazeno
1/2021 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách Metodika k zadávání veřejných zakázek Nahrazeno
2/2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Nahrazeno
1/2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů o místním poplatku ze psů Nahrazeno
5/2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad poplatek za komunální odpad Nahrazeno
4/2019 Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Nahrazeno
3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů místním poplatku ze psů Nahrazeno
2/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu o nočním klidu Nahrazeno
1/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu o nočním klidu Nahrazeno
1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu Nahrazeno
1/2017 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Nahrazeno
3/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů Nahrazeno
3/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 Stanovení poplatku za komunální odpad Nahrazeno
3/2014 Metodika zadávání veřejných zakázek, účinná od 1. 1. 2015 Nahrazeno
2/2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Nahrazeno
MVZ/2012 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Nahrazeno
OŘ/2012 Organizační řád OÚ Psáry Nahrazeno
1/2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Nahrazeno
1/2011 Směrnice č. 1/2011 k příspěvku na platbu komunálního odpadu Nahrazeno
FK/2011 Směrnice k finanční kontrole Nahrazeno
4/2008 Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o hospodaření se splaškovými vodami Nahrazeno
2/2007 Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře- stavby o stavební uzávěře- stavby Nahrazeno
2/2007 Územní opatření - stavební uzávěra - studny stavební uzávěra - studny Nahrazeno
1/2007 Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře- studny o stavební uzávěře- studny Nahrazeno
1/2007 Územní opatření - stavební uzávěra - studny stavební uzávěra - studny Nahrazeno
9/2005 Obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Nahrazeno
6/2005 Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (zrušena OZV č. 6/2008) Nahrazeno
27/2004 Obecně závazná vyhláška 27/2004 o místním poplatku ze psů Nahrazeno
24/2004 Obecně závazná vyhláška 24/2004 řád veřejného pohřebiště Nahrazeno
50/1976 Sb. Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Nahrazeno
65/1965 Sb. Zákoník práce Nahrazeno
26/2004 Obecně závazná vyhláška č. 26/2004 - 3. změna územního plánu kterou se vyhlašuje závazná část 3. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany Upraveno
3/1998 Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 - územní plán o závazné části úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany Upraveno
1/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu Zrušeno
1/2013 Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím Zrušeno
3/2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce Zrušeno
1/2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 kterou se mění OZV č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry Zrušeno
7/2006 Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zrušeno
6/2006 Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy ... kom. odpadu Zrušeno
2/2006 Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře- lokalita U Studny Dolní Jirčany o stavební uzávěře- lokalita U Studny Dolní Jirčany Zrušeno
1/2006 Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře - lokalita Skalka Dolní Jirčany Zrušeno
8/2005 Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o požadavcích pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení Zrušeno
7/2005 Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce Zrušeno
5/2005 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zrušeno
2/1991 Vyhláška o volném pobíhání psů o volném pobíhání psů Zrušeno