Územní plán

Výkres vč. 1., 2. a 3. změny
 

3. změna územního plánu obce byla schválena usnesením ZO dne 13. 10. 2004 jako Obecně závazná vyhláška č. 26/2004
 

4. změna územního plánu obce byla schválena usnesením ZO č. 1/1-2009 dne 16. 2. 2009 jako Opatření obecné povahy č. 1/2009 - Dokumentace

 

5. změna územního plánu obce byla scvhálena usnesením ZO č. 45/8-2012 dne 21. 11. 2012 jako Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP.

Souhrnný výkres vč. 3., 4. a 5. změny ÚP - pouze informativní charakter

 

6. změna územního plánu obce byla schválena usnesením ZO č. 52/6-2017 dne 13. 12. 2017  jako Opatření obecné povahy č. 1/2017.

Návrhy na pořízení územního plánu obce

„Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.

Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit. Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.