Průběh schvalování 5. změny územního plánu Psár a Dolních Jirčan

„Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.

Územní plán obce lze dle aktuálních podmínek a požadavků doby aktualizovat takzvanými změnami územního plánu (ÚP). Na podzim roku 2008 byly u nás zahájeny přípravy 5. změny ÚP. Před loňskými volbami se nepodařilo tuto změnu schválit a nové vedení se zavázalo, že provede její revizi. Změna zahrnovala následující oblasti:

téměř 30 podnětů od občanů, kteří chtěli víceméně uvést ÚP do souladu se skutečným stavem, mnohdy ani oni sami rozpor mezi plánem a realitou nezavinili,

  • lokalita pro výstavbu nové základní školy,
  • nová lokalita určená pro výstavbu rodinných domů u psárského hřbitova,
  • lokalita Štědřík jako oblast nového centra obce.

Nová škola

Hned na začátku roku 2011 jsme začali připravovat studii nové základní školy. Chtěli jsme mít jistotu, že zamýšlený projekt je ve vybrané lokalitě realizovatelný a že bude obyvateli přijat. A proto jsme v červnu zorganizovali na téma nová škola veřejnou prezentaci a diskusi. Záměr byl přijat velmi dobře, a to dokonce i lidmi z nejbližšího okolí plánované stavby. Zdá se, že u této části změny ÚP panuje všeobecná shoda.

Při revizi dalších dvou lokalit, jak se ukázalo problémových, vyvstávali nové a nové komplikace. Za nejzávažnější považuji související nárůst počtu obyvatel, na který dle mého názoru zkrátka nestačí naše infrastruktura – komunikace, služby a v neposlední řadě kanalizace… Pokud by se totiž stavěly domy všude tam, kde to umožňuje současný územní plán i jeho plánovaná 5. změna, měla by naše obec cca 6 tisíc obyvatel. Vezmeme-li v úvahu fakt, že kapacita čističky je 6000 připojených osob a navíc jsme smluvně zavázáni poskytnout připojení na kanalizaci 1300 obyvatelům Horních Jirčan, součty nesedí. V loňském roce navýšená kapacita ČOV prostě stačit nebude.

Nová lokalita u psárského hřbitova

Zde se předpokládá výstavba přibližně osmdesáti rodinných domů. To samo o sobě není tak dramatický nárůst, ale je dobré si uvědomit, že tím poprvé od roku 1998 sami aktivně rozšiřujeme zastavitelné území obce. Ve vztahu k nové základní škole by se mohlo jednat o politickou komplikaci. Velmi častým argumentem na státních institucích a úřadech totiž je, že za nedostatečnou kapacitu škol si mohou obce samy, jelikož povolily živelný rozvoj bez zajištění navýšení kapacit pro základní školství. Logické by tedy bylo povolit výstavbu v této lokalitě až po zahájení stavby nové školy.

Lokalita „Štědřík“

Ještě větším oříškem je nově plánované centrum na Štědříku. Většina zastupitelů se shoduje, že naše obce nějaké odpovídající centrum potřebují, a tuto lokalitu považuje za vhodnou. Náves v Psárech ani v Dolních Jirčanech vzhledem ke své velikosti tuto úlohu převzít nemohou. Co do rozlohy schvalovaného území už ale taková shoda nepanuje. Z obrázku je vidět centrální část o výměře 7,5 hektaru areálu bývalého JZD. Je to plocha, která byla představena v minulém čísle Psárského zpravodaje místostarostou Luďkem Nezmarem. Studie počítá s obytnou kapacitou přibližně tisíc obyvatel. Pro lepší představu uvádím, že nové centrum v Dolních Břežanech, které mnozí z Vás znají, je na rozloze 5,5 hektarů s obytnou kapacitou 550 obyvatel. Je otázkou, zda tato plocha a kapacita nejsou pro nás dostačující a zda bychom neměli uvažovat o neschválení dvou sousedících lokalit (na obrázku fialově).

Velmi závažnou komplikací u lokality Štědřík jsou majetkové vztahy. Pozemky patří z velké části církvi, ale budovy jsou již rozprodány soukromým osobám. Změnou vymezení území ze zemědělské výroby na komerci a bytové domy si obec zhorší vyjednávací pozici. Lepší by bylo celou situaci předjednat s majiteli, zjistit jejich požadavky a popřípadě připravit i místo, kde by v budoucnu mohli podnikat.

V neposlední řadě je dobré upozornit i na riziko vyplývající z odborného posudku 5. změny ÚP (plné znění naleznete na www.psary.cz). Dvě sousední lokality určené pro bydlení a komerci jsou dnes „zelená louka“, a tedy nesrovnatelně méně komplikované pro případnou výstavbu než plánované centrum Štědřík. Je na místě obava, aby se dříve nezastavěly právě tyto sousední plochy a my na centrum Štědřík nečekaly roky, možná desetiletí.

Všechny tyto důvody nás vedly k rozhodnutí, že připravíme rozdělení 5. změny územního plánu na dvě etapy. Do II. etapy byly zařazeny lokality u psárského hřbitova a Štědřík. Vše ostatní mělo pokračovat bez problémů dále. Cílem bylo na problematických lokalitách pracovat a zodpovědně je připravit. Takto šel návrh na zářijové zasedání zastupitelstva s podporou všech koaličních zastupitelů. Nevím proč, ale doslova přes noc někteří koaliční zastupitelé změnili názor a návrh schválen nebyl. Dlouhou dobu se pak nedařilo zjistit jednoznačné stanovisko jednotlivých zastupitelů, a to ani opozičních. Dobrou zprávou je, že všichni chtějí blaho pro obec, což je ovšem jako instrukce pro zpracovatele územního plánu zadání příliš vágní. Dovolil jsem si tedy položit všem zastupitelům několik otázek. Některé reakce byly velmi podrážděné. Je pravdou, že problematika územního plánovaní je složitá, ale sdělit občanům svůj základní postoj touto formou považuji za možné a dokonce žádoucí. Děkuji tedy zejména těm, kteří na otázky odpověděli, a snad i těm, kteří zareagovali alespoň velmi obecně. Zodpovězené otázky jsou o to důležitější, že na pracovní setkání zastupitelů s autorem 5. změny a odborníkem na územní plánování většina zastupitelů ani nedorazila.

V příštím roce nás čeká zahájení příprav zcela nového územního plánu, jak nám ukládá zákon. Již dnes je patrné, že na budoucnost obce a její rozvoj se názory velmi různí. I každý z nás by se měl zamyslet, jak si v budoucnu naši obec představuje. A limitovat by nás neměly důvody pouze infrastrukturní, jako je kapacita čistírny, vodojemů, školy atp. Téměř trojnásobný přírůstek obyvatel během jedné generace má za následek, že se vytrácí atmosféra a duch historických sídel. Lidé si nestačí vytvářet vztah k místu, kde bydlí. Pokud budeme i nadále pokračovat v nastoleném tempu, tak tu vytvoříme anonymní bydlení hotelového typu a dnešní dobrovolníky pracující nadšeně ve spolcích nahradí obcí placení animátoři. Osobně se domnívám, že obec je z pohledu kapacity pozemků pro nové rodinné a bytové domy dostatečně saturovaná a po schválení 5. změny ÚP tomu tak bude i na dlouhou dobu dopředu. Nechal bych tedy deset až patnáct let na stabilizaci a zásadnější změny dalších území nepřipravoval. Umožnil bych pouze stavby pro zlepšení dostupnosti služeb a zaměstnanosti.

Milan Vácha
starosta

Lokalita u psárského hřbitova určená pro rodinné domy (červená barva) je rozdělena slepou cestou, která je za hřbitovem směr Libeň uzavřena

Lokalita Štědřík. Centrální část na pozemcích bývalého JZD je vyznačena fialovou barvou a označena SC. Navazující lokality světle modré barvy označeny SM