Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Oficiální název: 
Obec Psáry
Důvod a způsob založení: 

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základním předpisem odůvodňujícím vznik obce je Ústava ČR, hlava sedmá. Jako základní územní samosprávný celek vzniklo v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 23.11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb., je veřejnoprávní korporací, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst.2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění těchto úkolů chrání veřejný zájem. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Žádosti o informace: 

6.1. Podávání žádostí o poskytnutí informací

Poskytování informací se řídí zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace o činnosti Obce Psáry a Obecního úřadu Psáry jsou přístupny na elektronické adrese prostřednictvím sítě Internet.

Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat Obecnímu úřadu žádost o její poskytnutí.

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Obecnímu úřadu Psáry a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není ve smyslu tohoto zákona a je odložena.

6.2. Postup při vyřizování žádostí

V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený pracovník poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud jí má k dispozici.

Písemná žádost je podávána na adrese úřadu.

Žádost lze podat prostřednictví pošty, osobně v podatelně Obecního úřadu (viz výše uvedená adresa), nebo telefonicky, faxem nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli potupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě od 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil;, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, obecní úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, není je formulována příliš obecně, vyzve obecní úřad žadatele, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne obecní úřad o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce či obecního úřadu, obecní úřad žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli.

Informace je žadateli poskytnuta ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o nejvýše 10 dnů ze závažných důvodů, které jsou:

 • a) vyhledání a sběr informací v jiných úřadovnách nebo vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti,
 • b) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,a nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před jejím uplynutím.

Obecní úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 –12, zák. č. 106/1999 Sb.

Pokud obecní úřad žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat : označení a adresu úřadu,označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.

6.3. Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese úřadu.

Odvolání lze podat písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání musí obsahovat: jméno a příjmení a datum narození žadatele, místo trvalého pobytu nebo jinou doručovací adresu, (v případě fyzické osoby podnikající a právnická osoba název, identifikační číslo a sídlo), proti jakému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá v čem je spatřená rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.  

Podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Obecní úřad předloží odvolání společně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Nadřízeným orgánem je krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecním úřadem.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

6.4.  Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádostí může podat žadatel,

 • a) který nesouhlasí s tím, že jeho žádost byla vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,
 • b) kterému po uplynutí stanovené lhůty nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • c) kterému byla poskytnuta informace pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává písemně nebo ústně u obecního úřadu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí zákonné lhůty. Obecní úřad v případě, že stížnosti sám nevyhoví, předloží stížnost do 7 dnů ode dne, kdy mu došla, krajskému řadu, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena. 

Organizační struktura: 
Kontaktní údaje
Kontaktní poštovní adresa:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin (v červenci a srpnu jen do 16:00)
úterý     8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
středa   8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hodin (v červenci a srpnu jen do 16:00)
čtvrtek  8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
pátek    8:00 - 12:00 hodin

Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů zaměstnanců úřadu.

I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob komunikace s úřadem (písemnou, elektronickou či telefonickou formu). Kontakty: infoatpsary [dot] cz, tlf. 241940454. 

Telefon: 241 940 454, 602 754 811
Fax:
Adresa e-podatelny: podatelnaatpsary [dot] cz
Adresa internetové stránky: http://www.psary.cz
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Praha 2
č.ú.: 23734349/0800

IČO: 00241580
DIČ: CZ00241580
ID datové schránky obce: rvhbuxe
Příjem stížností a dalších podání: 

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Písemné podání se doručuje pomocí držitele poštovní licence na adresu úřadu nebo osobně na téže adrese na podatelnu.

Ústně do protokolu lze podání učinit na obecním úřadě u věcně příslušné úřední osoby.

Podání lze rovněž učinit faxem či elektronicky na elektronickou podatelnu.

V záležitostech, které řeší Obecní  úřad se, nestanoví-li zákon jinak, obecně postupuje podle správního řádu. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání účastníka řízení došlo orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. Obecní úřad postupuje v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Je povinen chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. Je povinen postupovat s nimi v úzké součinnosti a dát jim vždy možnost, aby svá práva mohli účinně hájit. Musí jim poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. Je povinen svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které vedou ke správnému vyřízení věci. Připouští-li to povaha věci má se vždy pokusit o smírné vyřízení. Dbá, aby řízení probíhalo hospodárně bez zbytečného zatěžování občanů a organizací. Rozhodnutí musí vždy vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věcí.

V jednotlivých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne Obecní úřad bezodkladně. V ostatních případech je povine rozhodnout ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Uvedený postup se přiměřeně použije i pro záležitosti, které nemají povahu správního řízení (vyjádření, stanoviska, doporučení, osvědčení atd....)

Postup správních orgánů pro jednotlivé oblasti samosprávy a státní správy je upraven příslušnými speciálními předpisy, kterými mohou být výše uvedené obecné zásady pozměněny.

Jedná-li se o věc, která je dle zákona v kompetenci Rady obce či Zastupitelstva obce, bude rozhodnutí vydáno v závislosti na termínech zasedání těchto orgánů.

Rozhodnutí Obecního úřadu se doručuje vždy na dodejku nebo do vlastních rukou, poštou, datovými schránkami nebo předává osobně přímo na Obecním úřadě. V případech stanovených zákonem lze použít doručení formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce. Ostatní korespondence Obce a Obecního úřadu se podle povahy doručuje na dodejku, doporučeně nebo běžným dopisem pomocí výše uvedených subjektů nebo předává osobně na Obecním úřadě.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, nebo rady obce učiněným ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Stč. kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Proti rozhodnutím obecního úřadu lze podat žalobu podle zákona § 150/2002 Sb., soudního řádu správního .

Rozpočet obce

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Sazebník úhrad za poskytování informací: 
Nejdůležitější předpisy: 
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

11.2  Vydané   právní   předpisy

Žádosti o informace dle zákona 106/1999sb
Datum: 2024
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
1428 10.05.2024 Pojistné smlouvy
1421 09.05.2024 Obytná zóna v ulici Roklinka
1374 06.05.2024 Pomoc Ukrajině
1155 18.04.2024 Náklady na zimní údržbu-zaslepený úsek silnice
1127 16.04.2024 Přípojky k pozemkům 407/1, 405/1 Dolní Jirčany
986 02.04.2024 Jméno zastupitele/pracovníka, který jednal za obec
845 26.03.2024 Cena za projektovou dokumentaci
Datum: 2023
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3658 04.12.2023 Žádost o dodatek č. 2 a č. 3 se spol. Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.
3416 09.11.2023 Žádost - vjezd, parkovací místo
3185 19.10.2023 Žádost o smlouvu o dílo a dodatek č. 1 se spol. Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.
2617 28.08.2023 Žádost-sdělení charakteru a třídy komunikace na pozemku parc. č. 1066 k.ú. Psáry
2040 26.06.2023 Žádost o sdělení kontaktů ze spol. Techniské služby Dolnobřežanska a HW Projekt
1146 28.03.2023 Žádost - kapacita vodovodu, kanalizace atd.
506 30.01.2023 Žádost ohledně možnosti stavby rodinného domu
Datum: 2021
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
1291 04.05.2021 Žádost AMA
317 11.03.2021 Bezplatné připojení k internetu
Datum: 2020
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
04.03.2020 Investiční plány obce
380 03.02.2020 Žádost k pozemku p.č. 1030/25 Psáry
Datum: 2019
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3016 15.10.2019 Innogy Energie s.r.o.
1942 01.07.2019 Žádost - zimní údržba
1718 14.06.2019 Zimní údržba
510 31.01.2019 Investiční plány obce
Datum: 2018
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3455 30.11.2018 Kastrační program
16.04.2018 Nové mostky přes Záhořanský potok
760 05.03.2018 Mostky
05.03.2018 Mostky přes potok u ČOV
695 26.02.2018 Směrnice pro poskytování benefitů
696 26.02.2018 Smlouvy se Staving Olomouc s.r.o.
Datum: 2017
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
2421 17.08.2017 Problémy s holuby, špačky
1883 19.06.2017 žádost o informace - veřejné osvětlení
1125 05.04.2017 Žádost o informace - řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji
970 27.03.2017 Žádost - likvidace komunálních odpadů
579 20.02.2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - investiční záměry
Datum: 2016
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3357 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
3358 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2741 19.10.2016 Čistírna odpadních vod
1995 01.08.2016 Žádost o info- smlouvy o spolupráci
1993 01.08.2016 Žádost o info- náklady odpady
791 15.03.2016 Závěrečný účet obce, finanční výbor
455 11.02.2016 Investiční plán obce
Datum: 2015
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3588 22.12.2015 Nakládání s odpady
1899 10.06.2015 Faktury 201-2015 revitalizace zeleně
1898 10.06.2015 SoD H-Rekultivace s.r.o.
1875 09.06.2015 Povolání kácení dřevin v roce 2015
870 12.03.2015 Zaslání investičních plánů pro rok 2015
785 02.03.2015 Žádost Vildová
Datum: 2014
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3266 04.12.2014 Žádost o zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva v letech 2010-2014
888 26.03.2014 Investiční plány r. 2014
04.03.2014 Prokázání technických kvalif. předpokladů uchazeče (fy Zepris) o realizaci VZ
10 13.01.2014 Investiční akce na r. 2014
Datum: 2013
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
2963 05.11.2013 Jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení vč. politického zaměření
2298 09.09.2013 Subjekty poskytující svoz odpadů a údržbu komunikací
2179 21.08.2013 Uskutečněné investiční akce od r. 2002 do 2012 v reg. Vysoká
391 11.02.2013 11.02.13 - Investiční plány obce - Business Media
24.01.2013 24.01.13 - Znalecký posudek BDO_odpověď P. O.
Datum: 2012
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
3639 28.12.2012 28.12.12 - Investiční akce na r. 2013 - AMA
3382 03.12.2012 03.12.12 - odpověď V.P., herní prvky, odměna starostky a místost. r. 2010, prominutí popl. odpady, Dodatek Rumpold
2689 27.09.2012 27.09.12 - Odpověď panu V. P. - odměny + odpady
27.09.2012 27.09.12 - Odměny učitelům za stěhování dětí z MŠ do náhr. prostor - prosinec 2007 vč. zdůvodnění této platné verze
2131 01.08.2012 01.08.12 - odpověď pí V. H., sadové úpravy Na Vápence, připojení pozemku Na Vápence
1115 23.04.2012 23.04.12 - AK Němec_žádost o info_BDT_Přistoupení k závazku
851 27.03.2012 27.03.12 - V. P._Žaloba o odv. z funkce_Právní smlouvy_Ukradené houpačky
717 12.03.2012 12.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb.
585 05.03.2012 05.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb. vč. odpovědi právníka na dopis "výzva obci"
554 24.02.2012 24.02.12 - Business Media_žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
229 06.02.2012 06.02.12 - Odpověď paní S. ohledně nemovitosti č. p. 33
85 10.01.2012 10.01.12 - Investice spojené s bezbariérovostí - HORIZONT-NARE s. r. o.
Datum:
Číslo jednací Datumikona řazení Nadpis Přiložené soubory
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999
Seznam organizací: 

Základní škola Amos

Mateřská škola Štědříkpsary.cz