Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva obce Psáry

Jednací řád zastupitelstva obce Psáry

zastupitelstvo obce Psáry vydává dle § 96 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen „ZO“) tento jednací řád

 1. Termíny zasedání zastupitelstva obce

Plánované termíny zasedání zastupitelstva obce schvaluje zastupitelstvo obce vždy na kalendářní rok předem, a to do konce předchozího kalendářního roku. To však nevylučuje možnost svolání zasedání zastupitelstva starostou obce dle potřeby i mimo plánovaný termín

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla ve středu od 18 hodin.

 

 1. Program zasedání zastupitelstva obce
 1. Návrh programu jednání zastupitelstva obce připravuje rada obce.
 2. Povinnou součástí každého návrhu je důvodová zpráva. Důvodová zpráva obsahuje zejména následující informace: popis dosavadního stavu a jeho případných nedostatků, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický či jiný dopad, s jakými orgány či subjekty byl návrh projednána, včetně jejich stanovisek.
 3. Předkladatel (dle §94 odst. 1 ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva obce, musí svůj návrh předložit starostovi písemně nebo v elektronické podobě nejpozději 12 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva obce. O zařazení návrhů podaných po této lhůtě nebo až v průběhu zasedání na pořad jednání rozhoduje zastupitelstvo obce.
 4. Starosta zajistí rozeslání podkladů k návrhům, které byly zařazeny na navrhovaný program zasedání zastupitelstva obce, jednotlivým členům zastupitelstva obce elektronickou poštou nejpozději 5 dnů před termínem zasedání. Starosta zajistí zveřejnění podkladů k návrhům, které byly zařazeny na navrhovaný program zasedání zastupitelstva obce, na internetových stránkách obce nejpozději 5 dnů před termínem zasedání. Zastupitelům je rozeslán informační e-mail s odkazem na danou internetovou stránku.

 

 1. Průběh jednání zastupitelstva obce
 1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva (dále jen „předsedající“), který současně určí dva ověřovatele zápisu.
 2. Před projednáváním jednotlivých návrhů bude hlasováno o navrženém programu zasedání a o event. námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce. Předkládat body přímo na jednání zastupitelstva je možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
 3. Předem písemně podané nebo při zasedání ústně uplatněné dotazy a interpelace členů ZO a občanů k tématům, které nejsou na programu zasedání, jsou projednány v bodu „Různé“.
 4.  Vznášet dotazy, připomínky a podněty mohou členové ZO a občané na ZO a jeho jednotlivé členy, na RO a její jednotlivé členy, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila.
 5. Odpověď na interpelaci je podávána buď ústně přímo na zasedání, nebo písemně. Písemná odpověď musí být interpelujícímu doručena do 30 dnů. Odpověď se stává přílohou zápisu ze zasedání a zveřejňuje se na internetových stránkách obce.

 

 1. Do rozpravy k jednotlivým návrhům se členové zastupitelstva obce přihlašují zvednutím ruky. Slovo bude udělováno členům zastupitelstva obce předsedajícím v tom pořadí, v jakém se přihlásili. Netýká-li se vystoupení člena zastupitelstva obce projednávaného návrhu, bude mu slovo předsedajícím odejmuto. V případě, že člen zastupitelstva obce s odejmutím slova nesouhlasí, rozhodne o odejmutí slova zastupitelstvo obce hlasováním. Týká-li se vystoupení zastupitele obce upozornění na nedodržení zákona či jednacího řádu, bude mu uděleno slovo přednostně.
 2. K jednotlivým projednávaným návrhům mají občané obce právo se vyjádřit postupem dle písm. l)
 3. Na návrh člena zastupitelstva obce může předsedající rozpravu k projednávanému návrhu ukončit. Musí však umožnit všem (včetně občanů obce a osob uvedených s §16 odst. 3 a §17 zákona o obcích), kdo se do rozpravy přihlásili před rozhodnutím o jejím ukončení. V případě, že některý člen zastupitelstva obce s ukončením rozpravy nesouhlasí, rozhodne o ukončení rozpravy zastupitelstvo obce hlasováním.
 4. O každém projednávaném návrhu usnesení se hlasuje zvlášť. V případě, že je k projednávanému návrhu podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Přijetím jedné varianty návrhu se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu, popř. se lze hlasování zdržet.
 6. Občan obce a osoby uvedené v § 16 odst. 3 a §17 zákona o obcích mají právo vyjádřit své stanovisko ke každému projednávanému návrhu v rámci rozpravy za podmínky dodržení věcnosti a přiměřenosti svého vystoupení. Dobu a četnost diskuzních vystoupení může předsedající upravit podle průběhu rozpravy tak, že navrhne konkrétní omezení, o kterém následně zastupitelstvo hlasováním rozhodne. Každému ale musí být umožněno mluvit v jedné věci nejméně 2x, bude-li to požadovat, a délka jenoho vystoupení v rozpravě nebo délka diskuzního vystoupení, včetně diskuzního vystoupení občanů, se nesmí omezit na méně než 5 min., u předkladatele na 10 min.

 

 1. Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva obce
 1. Nikdo nesmí rušit řádný průběh jednání zastupitelstva obce.
 2. Pokud kdokoliv z přítomných průběh jednání zastupitelstva obce ruší, předsedající jej vyzve, aby této činnosti zanechal. Pokud není pořádku dosaženo, může předsedající  přerušit jednání na dobu 10 min. Pokud ani poté není pořádku dosaženo, může předsedající předčasně ukončit zasedání s tím, že bude v souladu se zákonem svoláno nejpozději do 15 dnů zasedání nové.  Pokud kdokoliv z členů zastupitelstva obce s přerušením, popř. s předčasným ukončením jednání zastupitelstva obce nesouhlasí, rozhodne o přerušení, popř. o předčasném ukončení jednání zastupitelstvo obce hlasováním.

 

 1. Zápis

O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který vyhotoví pověřený pracovník

obecního úřadu. O průběhu jednání se pořizuje i audiovizuální záznam, který bude dle technických možností zveřejněn na internetových stránkách obce. Obsahové náležitosti zápisu jsou dány ust. § 95 odst. 1 ZO. Zápis podepisuje starosta resp. místostarosta, který řídil jednání zastupitelstva obce a dva ověřovatelé zápisu.

Zápis obsahuje také jmenovitý záznam hlasování. Přílohou zápisu jsou dotazy a interpelace a odpovědi na ně. O námitkách proti zápisu ze strany člena zastupitelstva nebo občana či osoby uvedené v §16 odst. 3 a § 17 ZO rozhodne zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.

Po vyhotovení je zápis zveřejněn na internetových stránkách obce.

 

 

 1. Diskuse členů zastupitelstva obce s občany obce mimo jednání zastupitelstva obce
 1. Po skončení zasedání zastupitelstva obce mohou jednotliví členové zastupitelstva obce reagovat na případně dotazy občanů obce týkající se i jiných záležitostí, než těch, které byly na pořadu jednání zasedání zastupitelstva obce.
 2. V rámci této diskuse mají občanů obce možnost realizovat své právo dle §16 odst. 2 písm. f) a g) ZO.

       

 

                                                                                                                        Milan Vácha

        starosta obce Psáry

 

Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Psáry č. ________ ze dne 11. 12. 2013.

 

 

Přiložené soubory: