Jednací řád Rady obce Psáry

 

Jednací řád

Rady obce Psáry

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Rada obce Psáry vydává podle § 101 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na svém jednání dne 19. 3. 2012 tento jednací řád.

 

Čl. 2

Složení rady obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti ze své činnosti odpovědným zastupitelstvu obce. Rada obce je  pětičlenná a je zvolena na zasedání zastupitelstva obce.

Členem rady obce jsou starosta, místostarosta a další tři členové z řad zastupitelstva obce.

 

  

 

Čl. 3

Schůze rady obce

 

1.    Rada obce se schází obvykle ke svým schůzím 1x za 14 dní, v případě potřeby svolává starosta nebo jiný pověřený člen rady schůzi rady obce mimo obvyklý termín.

2.    Schůzi rady obce svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popřípadě jiný pověřený člen rady obce.

3.    Program jednání rady obce je předložen na začátku jednání. Příp. jsou projednány zprávy jednotlivých výborů a komisí. Předkladatelé jednotlivých zpráv odpovídají za úplnost, přesnost a kvalitní vyhotovení předkládaného materiálu.

4.    Schůzi rady obce řídí starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný pověřený člen rady obce.

5.    V úvodu ověří předsedající počet přítomných, navrhne ke schválení a doplnění program schůze.

6.    Zasedání rady obce jsou neveřejná. Na jednání rady mohou být přizvány předsedové výborů, komisí nebo i jiné osoby.

7.    Členové rady obce jsou oprávněni vznášet dotazy a věcné připomínky k projednávaným zprávám a předkládat návrhy a řešení jednotlivých problémů.

8.    Rada obce je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

 

 

Čl. 4

Jednání rady obce

 

Pracovník obecního úřadu shromažďuje materiály a podklady pro jednání rady obce.

Podklady a materiály jsou členům rady obce rozesílány mailem s časovým předstihem nejméně zpravidla 3 dny před jednáním rady obce.

Na jednání rady může být předložen k projednání bod, který nebyl předem zařazen na program rady. O zařazení takového bodu rozhoduje rada.

 

 

 

Čl. 5

Usnesení rady

 

1.    Rada obce může přijmout usnesení k jednotlivým bodům programu.

2.    Má-li starosta za to, že usnesení rady obce je nesprávné, pozastaví výkon usnesení rady obce a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

       

 

Čl. 6

Zápis z jednání rady obce

Zápis z jednání rady obce se pořizuje v zákonné lhůtě tj. do 7 dnů od jejího konání.

Zápis ze schůze rady obce provádí pracovník obecního úřadu určený předsedajícím rady a na žádost členů zastupitelstva obce zajišťuje jeho rozeslání. Zápis je uložen na obecním úřadu.

 

    Zápis ze schůze rady obce obsahuje:

-      pořadové číslo a datum

- zahájení a ukončení jednání, místo konání

-      jmenovitý seznam přítomných i nepřítomných členů rady obce, seznam hostů a přizvaných členů obecního zastupitelstva

- určení ověřovatelů zápisu

- určení zapisovatele zápisu

-      program schůze

-      pořadí projednávaných bodů programu s přijatými usneseními včetně výsledku hlasování.

-      závěr jednání, včetně podpisu starosty, místostarosty nebo jiného člena rady

Zápis rady obce podepisuje starosta, místostarosta nebo určený člen rady.

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1.    Změny, doplňky nebo nové znění jednacího řádu schvaluje rada obce.

2. Tento jednací řád zrušuje jednací řád rady obce ze dne 1. ledna 2011.

3.    Tento jednací řád rady obce byl schválen na zasedání rady obce dne 19. 3.2012

4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

 

 

 

…………………………                                  ……………………….. 

       Milan Vácha                                                  Vlasta Málková

       starosta obce                                                místostarosta obce 

 

 

Přiložené soubory: