Tvrdost poplatku

Vážení spoluobčané, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Pustím se rovnou k věci. Rada Obce Psáry schválila Směrnici č.1/2021 k příspěvku na platbu komunálního odpadu. Podle čl. A „Směrnice byla přijata za účelem snížení tvrdosti poplatku za komunální odpad pro občany Obce Psáry, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod. Nic víc. V této formulaci vidím problém. Nikde v dalších dokumentech nebyl vysvětlen či odůvodněn uvedený termín a to „tvrdost poplatku“. Právní řád zná sice institut“ snížení či prominutí následků tvrdosti zákona, ale tento institut se zřejmě na Směrnici nevztahuje. Obec se k uvedenému termínu nevyjadřuje. Z tohoto důvodu bych rád získal přehled o názorech na uvedený termín. Apeluji zejména a členy finančního nebo kontrolního výboru, kteří jistě mají na základě své činnosti nejblíže k vysvětlení. V minulých dech jsem Obec požádal o definici slovního spojení „tvrdost poplatku“. Odpovědí nebyla žádná definice, ale sdělení, co je tvrdostí míněno. Dochází k úsměvnému a naprosto nesmyslnému závěru, že tvrdost poplatku je snížení poplatku.
Dalším dotaz směřoval k vyjádření Obce na okruh osob, na které se „tvrdost poplatku“ vytahuje. V zásadě na tuto otázku nebyla odpověď poskytnuta. Obec pouze nepravdivě či lživě označila okruh poplatníků, kteří jsou osvobozeni od poplatku, či je jim poplatek snížen. Pokud Obec trvá na svém odůvodnění či vysvětlení, tak text uvedené Směrnice, je diskriminační a v rozporu s Listinou základních práv a svobod, což ji přesně zařazuje jako protiústavní předpis. V koutku duše jsem byl přesvědčen, že Obec uváží úpravu textu Směrnice, ale je zřejmé, že tak nechce učinit a zařazuje se k celostátní ideologii „ožebračování seniorů“ a ušetřené prostředky poslat na nákup zbraní a munice v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině. Zdravím, Dr. Peroutka

Vážený pane doktore, je mi

Vážený pane doktore,

je mi líto, že zrovna Vás musím opravovat ve Vašem nepravdivém tvrzení.

1) V první řadě se musím ohradit proti Vašemu nařčení, že, cituji "V zásadě na tuto otázku nebyla odpověď poskytnuta. Obec pouze nepravdivě či lživě označila okruh poplatníků, kteří jsou osvobozeni od poplatku, či je jim poplatek snížen. " Přikládám kopii odpovědi pro Vás:

"Tvrdostí poplatku je míněno Individuální promíjení či snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato definice však nemá vliv na smysl či účinnost směrnice, neboť ten je zcela jasný, a tedy nemůže být považována za problém.
Jak je ve směrnici uvedeno, vztahuje se na plátce, kteří splňují uvedená kritéria:
1. Příspěvek v plné výši poplatku za komunální odpad bude přiznán žadateli, který splní všechna následující kritéria:

· žadatelem je fyzická osoba
· jediným příjmem žadatele je starobní nebo invalidní důchod
· žadatel užívá nemovitost, za kterou je povinen platit poplatek, samostatně
· žadatel má v Obci Psáry trvalý pobyt

2. Příspěvek ve výši jedné poloviny poplatku za komunální odpad bude přiznán žadateli, který splní všechna následující kritéria:

· žadatel i druhá osoba, s níž užívá nemovitost, za kterou je povinen platit poplatek, mají v Obci Psáry trvalý pobyt
· jedinými příjmy žadatele i druhé osoby, s níž užívá nemovitost, za kterou je povinen platit poplatek, jsou starobní nebo invalidní důchody
· žadatel užívá nemovitost, za kterou je povinen platit poplatek, společně s druhou osobou, jejímž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod

Zde si jen dovolím podotknout, že Vy povinnost platit nemáte a proto se na Vás směrnice nevztahuje. "

Proč se na Vás směrnice nevztahuje víte velmi dobře, vysvětlovali jsme Vám ho v předchozí korespondenci včetně citací zákona, i OZV. Pokud tvrdíte že "Obec pouze nepravdivě či lživě označila okruh poplatníků" opět nemáte pravdu, naše odpověď byla správná a přesná. Znovu opakuji, že vy NEJSTE ani plátcem ani poplatníkem a proto se na Vás směrnice nemůže vztahovat. Proč, to dobře víte a bylo by fér, abyste to tu rovněž uvedl.

2) Za druhé tvrdíte, že se obec "zařazuje se k celostátní ideologii „ožebračování seniorů“ a ušetřené prostředky poslat na nákup zbraní a munice v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině".

Pro své tvrzení nemáte žádné důkazy a protože jste o informace na uvedené téma žádal dle zákona 106/1999sb, rovněž dobře víte, že žádný dar "na nákup zbraní a munice" poskytnut nebyl (viz textace usnesení ZO 16/2-2022) a je to jen Vaše mylná domněnka, stejně jako to, že se Vás někdo snaží ožebračit.

S pozdravem
Vít Olmr
místostarosta obce Psáry

Tvrdost poplatku

Pane místostarosto, a vážení spoluobčané, pojďme a rozebereme chyby nesmysly či lži, které jsou uvedeny v odpovědi místostarosty.
1. Položil jsem otázku – „co je to?“. Pokud se domníváte, že sdělujete jako vyčerpávající odpověď "Tvrdostí poplatku je míněno Individuální promíjení či snížení poplatku…..“, tento text je nutno považovat za nesmysl či blábol. Zkusme druhé kolo a lépe odpovězte na otázku„co je to tvrdost poplatku?“. Už samotné slovní spojení tvrdost poplatku je nesrozumitelné a bez jakéhokoliv významu. Možná, že pochopitelnější by bylo, přiléhavější konstatování „dopad tvrdosti poplatku na sociální potřeby seniorů –důchodců“. Tento bod uzavřu. Nechtěl jsem vědět, co je míněno tvrdostí poplatku, ale „co je to tvrdost poplatku?“.
2. V dalším pokračování se může každý zapojit podle pravidel hry „Najdi rozdíl“do řešení dvou následujících hypotetických případů. Pojďme hned rovnou na první. V obci Psáry žijí samostatně dva senioři v nemovitostech opatřených číslem popisným. Oba dva vyprodukují takové množství odpadu, kdy nechávají vyprázdnit popelnici 1x za 4 týdny. Oba jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci. Jejich jediným příjmem je starobní důchod. Jeden pobírá 25.000,-Kč měsíčně a druhý pouze 15.000,- Kč měsíčně. Oba si podali žádost o příspěvek na prominutí poplatku za odvoz odpadu. Tomu, co pobírá 25tisíc, byl poplatek prominut, druhý musel uhradit celou částku ve výši 3.000m.Kč. To byl první příběh a nyní druhý. Samotný senior, který je přihlášen v obci k trvalému pobytu se dal dohromady se seniorkou, /jako družkou/, která je rovněž přihlášena k trvalému pobytu v obci. Protože pán byl starší a již se mu třásly ruce tak paní sama na sebe vyplnila žádost o snížení poplatku za odvoz odpadu. Ta byla zamítnuta. Když se o tom bavila s dalším sousedem, tak ten jí poradil, aby poslala novou žádost za svého druha, kterou on, třesoucí se rukou podepíše. Žádost byla kladně vyřízena a snížení poplatku bylo schváleno. Nyní je tedy na vás uhodnout v čem je rozdíl.
3. Nejdříve malý exkurz do problematiky. Jistě si všichni vzpomenete, na některá vystoupení populistických politiků, kteří se nechávají slyšet např., když se projednává zvýšení přídavků na děti. To, podle jejich mínění by se nemělo týkat dětí z bohatých rodin. Takové výkřiky brzy pominou, neboť by takové ustanovení bylo diskriminační a Ústavní soud by jej smetl ze stolu. Článek 3 Listiny základních práv a svobod (ZLPS) uvádí:
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka a, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Tato nápověda vám pomůže v řešení hádanek uvedených pod bodem 2.
4. A nyní se dostáváme k nejvážnějšímu tématu. Radou obce Psáry byla schválena Směrnice č.1/2021 K příspěvku na platbu komunálního odpadu. Pod písmenem B je uvedeno kromě jiného, že je v souladu s § 17a odst. 2 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. A zde vzniká problém. Jak může být Směrnice v souladu, když uvedený zákon neexistuje. Zákon o odpadech je sice 541/, ale 2020 to by bylo možno ještě chápat jako překlep, ale tento zákon neobsahuje ustanovení označené jako § 17a odst. 2. Takové zjištění je již jiného kalibru. Především je to ukázka lajdáctví neserióznosti vůči občanům, kdy Rada Obce dává na vědomí, že může občanům předhodit kdejakou blbost a ti ji budou respektovat. Nyní tedy nastává situace, kdy je třeba posoudit otázku platnosti takové Směrnice. Může se chápat jako Směrnice neplatná, diskriminační a tím i protiústavní, či nicotná, což znamená, že vůbec právně nevznikla. Co tedy v takovém případě dělat? Tak především by obec musela Směrnici zrušit. Dále vyzvat všechny občany, aby vrátili příspěvek, protože se jedná o bezdůvodné obohacení. Obci by současně vznikla škoda, za kterou někdo musí být zodpovědný. Kromě již napsaného je třeba vzít do úvahy možný postup orgánů činných v trestním řízení, a prověřit zda uvedeným jednáním nebyla naplněna skutková podstata některého trestného činu jako např. porušování povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby atd.
5. Další možností je pozvat k jednání Rady Obce autora tohoto předpisu, aby řádně odůvodnil pochybení plynoucí ze Směrnice. Zatím je to vše, co jsem chtěl svým příspěvkem sdělit. Zdravím Dr. Peroutka