Zápisy dětí do dětských skupin v Psárech

Zápis na příští školní rok probíhá výhradně elektronicky v období od 15.6. do 15.7.2024. 

Stačí vyplnit formulář na https://1url.cz/@dspsary 

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňují podmínky státního příspěvku - jsou aktivní na trhu práce, hledají zaměstnání nebo se na zaměstnání v rámci vzdělávání připravují. Všechny děti v dětské skupině musí být ze zákona řádně očkovány.

Uzavírka komunikace K Chatám v k.ú. Horní Jirčany dne 18.6.2024

V úterý 18.6.2024 bude uzavřena komunikace K Chatám, od křižovatky Budějovická v délce 40 m. v k.ú. Horní Jirčany. Důvodem uzavírky je pokládka elektrického kabelového vedení. Objíždka bude vyznačena přechodným dopravním značením.

Úplná uzavírka silnice III/00315 z Radlíku do Libře

V sobotu 15.6.2024 od 6:00 do 19:00 bude uzavřena silnice III/00315 z Radlíku do Libře. Důvodem uzavření je pořádání sportovní akce Závody minikár.Uzavírka silnice bude vyznačena  přechodným dopravním značením.

Uzavření mostu v Libři 19.-21.6.2024

Od středy 19.6. do pátku 21.6. bude z důvodu opravy povrchu komunikace mostu průjezd Libří uzavřen.Objízdná trasa bude dočasně vedena z Libře přes Psáry na Radlík a opačně.Dočasně bude změněna i trasa autobusu na lince PID č.341. Situace dopravního značení je v přiloženém souboru.

Úřední hodiny ve středu 5. 6. 2024

Informujeme Vás, že ve středu 5. 6. budou úřední hodiny do 16 hod. z důvodu volebního školení. 

Omezení se týká agend: podatelna, pokladna, ověřování listin a podpisů, czech point a evidence obyvatel. 

Ageny správa majetku, investic a silniční správní úřad úřaduje do 18 hod. 

Stavba u Záhořanského potoka

V minulých dnech jste mohli zaznamenat probíhající zemní práce na pozemcích u Záhořanského potoka naproti čistírně odpadních vod v Psárech. Jedná se o terénní úpravy, které jsou prováděny dle schváleného projektu a v souladu s platným územním plánem. Na tyto činnosti bylo vydáno územní rozhodnutí.Takto získaná plocha bude zatravněna a využita jako tréninková louka pro hasiče a fotbalisty. Projekt neobsahuje jiné stavební práce.

Dle vyjádření zástupce fotbalového klubu SK Rapid Psáry pana Václava Nováka je fotbalové hřiště v Psárech kapacitně přetíženo a tak ve spolupráci s SDH Psáry začaly obě instituce budovat tréninkovou louku. Práce na pozemcích byly zahájeny v dubnu a do konce letošního roku vznikne zatravněná plocha.Ta bude využita hlavně pro trénování mládeže, mladšího a staršího dorostu fotbalového klubu a hasičského sboru.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají 7. a 8. června 2024.

  • Kdo může volit?
  • Informace pro občany jiného státu EU, kteří chtějí volit v Psárech.
  • Žádost o vydání voličského průkazu.
  • Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů.
  • Plná moc k převzetí voličského průkazu.
  • Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 24. dubnu 2024

Tyto a další informace získáte po rozkliknutí nadpisu.

 

Keramický workshop květen a červen 2024

Neformálko spouští další KERAMICKÉ WORKSHOPY pro různé věkové kategorie v ZŠ AMOS pod vedením naší trpělivé a zkušené lektorky Marie Pápolové, která vede pravidelné kroužky v ZŠ Amos.