Návrhy na pořízení územního plánu obce

Návrhy na pořízení územního plánu obce

Komentáře

Proč

si obec nechává za zrovna nemalé peníze vypracovávat urbanistické studie, ze kterých vyplývá zejména jedno - dále (po)zastavit výstavbu - když se to stejně nedodržuje?
Na kdejaké volné parcele a to i v rámci centrální části Psár, která byla před pár lety zahrádkou, se postavilo, staví a to kolikrát tak nešetrně, že si opravdu musím říct co dělají pracovníci katastru a obce? Čtou si ty návrhy a výkresy než na ně dají razítko? Možná by stálo za to se projít po obci a podívat se jak jsou situované některé novostavby, které se postavili v loňském roce ... To už není "stezka odvahy" to je "stezka neschopnosti"....

RE: Proč

Dobrý den,

na těchto stránkách je mapa, která rozděluje různá území v naší obci podle možného využití. Pokud má třeba někdo v centru Psár velký pozemek (např. 1600 m2), má majitel právo, takový pozemek v souladu s územním plánem rozdělit a na pozemku postavit (v lokalitách červených 800 m2, ve šrafovaných 1000m2). Napište prosím číslo pozemku, kde byl podle Vašeho názoru v loňském roce postaven nový dům, který být postaven neměl. Je to vhodná příležitost si ukázat, jak to v praxi funguje a co to územní plán vlastně je. Z našeho původního územního plánu (z roku 1998) je patrné, že to co je červené nebo šrafované je určené k výstavbě rodinných domů. Situování a celkový vzhled staveb se obec snaží regulovat v rámci regulativů územního plánu, ale ne vždy je jí stavebním úřadem v Jesenici, který je k povolování staveb příslušný, vyhověno. Současná regulativa ÚP jsou z hlediska stavebního zákona již nevyhovující a obsahují podrobnosti, které by jimi neměly být řešeny (mají být řešeny regulačním plánem). Úprava regulativů je i jedním z důvodů, proč obec Psáry dělá nový územní plán.

S pozdravem

Milan Vácha

Nový územní plán?

Proč zase měnit? To bude zase zlé krve a nových příležitostí !!!

Dobrý den, nejsem žádný

Dobrý den,

nejsem žádný právník a proto se ptám, co to znamená a co to může přinést?

Děkuji KL

RE: Dobrý den, nejsem žádný

Dobrý den KL,

Pokusím se zároveň odpovědět i na předchozí dotaz. Naše obce má Územní plán z roku 1998 (a následných změn). Obec má povinnost do roku 2020 udělat zcela nový územní plán dle aktuální a platné legislativy (jakási digitalizace). Jinými slovy, je povinnost obce toto učinit /překlopit, i kdyby nechtěla změnit jeden jediný pozemek. V případě, že toto obec neudělá, bude její ÚP po tomto datu neplatný. Pokud Vás tato problematika opravdu zajímá, tak plánujeme (zhruba květen) s odborem územního plánování Černošice veřejnou diskuzi -prezentaci. V dubnovém Psárském zpravodaji bude článek i pozvánka.  Na prezentaci bude popsán samotný proces podávání podnětů, schvalování a vše co tvorbu nového ÚP provází.

V novém územním plánu předpokládáme zejména narovnání nesrovnalostí, úpravu regulativů a uvedení do souladu s platnou legislativou a aktuální terminologii. Neočekáváme žádné zásadní změny. Vymezení ploch, které byly v roce 1998 pro nějaký účel určeny a po 17 letech se jejich využití nezměnilo, bude znovu posouzeno. V současné době chodí od občanů desítky návrhů na změny polí a zeleně na výstavbu rodinných domů. Je důležité říct, že máme v naší obci ještě mnoho pozemků, které jsou určeny starým ÚP k zástavbě a zastavěny nejsou. Z toho vyplývá, že během příštích 15-20 let naše obec nové plochy pro bydlení potřebovat nebude. Naopak je na zvážení, jestli v budoucnu některé dnes vymezené plochy k bydlení nevrátit do veřejné zeleně nebo zemědělské výrobě.

Budu moc rád, když se do tohoto procesu zapojí co nejvíce občanů a budeme se snažit pro to vytvořit vhodné podmínky.

Pokud jsem na něco neodpověděl nebo je to nesrozumitelné, tak se prosím ozvěte. Nerad bych, abyste měl pocit, že uhýbám a kličkuji.

S pozdravem

Milan Vácha

Dobrý den,   Jen bych chtěl

Dobrý den,

 

Jen bych chtěl upozornit na tuto větu: „Naopak je na zvážení, jestli v budoucnu některé dnes vymezené plochy k bydlení nevrátit do veřejné zeleně nebo zemědělské výrobě.“

 

Domnívám se, že pokud obec změnou územního plánu změní pozemky určené k zástavbě, například na zahrady, kde stavba není možná, podle §102 stavebního zákona může být vystavena žalobám vlastníků o náhradu majetkové újmy.

Aby to pak unesla obecní pokladna.

S pozdravem

Michal Maleček

RE: Dobrý den, jen bych

Dobrý den,

do roku 2017 je riziko kompenzace, tedy obec by mohla hradit rozdíl hodnot pozemků ve stavu před změnou a po ni. Od roku 2018 je to již bez kompenzace. Proto uvedeno slovo v "budoucnu". Jinak dobrý postřeh.

S pozdravem

Milan Vácha

Dobrý den,   Nevím podle

Dobrý den,

 

Nevím podle jakého zákona a paragrafu by měla změna od roku 2018 platit. Bylo by dobré, kdybyste to uvedl.

Každopádně se domnívám, že žádný zákon nebude nadřazený Listině základních práv a svobod. Je uveřejněná i na stránkách obce zde: http://psary.cz/sites/default/files/predpisy/ustava-cr/ustavacralistinazakladnichpravasvobod.pdf

 

Zde se ve článku 11 odstavec 1 uvádí následující: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

A článek 11, odstavec 4 uvádí následující: Vyvlastnění, nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

 

Proto se domnívám, že zákon stavební, nebo o obcích nemůže jít nad ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Budu rád, když uvedete, podle jakého zákona a paragrafu by obec od roku 2018 neměla kompenzovat vzniklou újmu.

 

S pozdravem

 

Michal Maleček

Velká novela stavebního

Velká novela stavebního zákona („Novela“), byla definitivně schválena, podepsána prezidentem a vydána ve sbírce zákonů pod č. 350/2012 Sb. Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2013. Níže se zaměříme na některé změny z Novely vyplývající.

Náhrady za změnu v území

Novela mění způsob výpočtu náhrady za změnu nebo vydání nového územního plánu, regulačního plánu nebo stavební uzávěry. Podle dosavadní úpravy by vlastník pozemku měl obdržet pouze náhradu za snížení ceny pozemku ve výši rozdílu kupní ceny a ceny po změně dle znaleckého posudku (tedy bez ohledu na to, zda měl zájem na pozemku skutečně stavět). Nový koncept se drží újmy v souvislosti s přípravou výstavby (v obvyklé výši, prokazovanou investorem), a to včetně nákladů spojených s pořízením pozemku, nákladů vynaložených na projekční přípravu nebo dokonce dodatečných úvěrových nákladů v důsledku snížení hodnoty případného zajištění.

Nově by měl zákon také stanovit omezení pro přiznání náhrady v případě nečinnosti vlastníka, pokud možnost zastavitelnosti pozemku před změnou územního plánu trvala alespoň pět let. Běh této lhůty se přerušuje po dobu platnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu pro stavbu, popř. příslušné veřejnoprávní smlouvy.

V případě opětovné změny umožňující zastavitelnost pozemku zavádí novela dvě výjimky z pravidla vrácení náhrad. Jednak je tato povinnost ohraničena pěti lety od vydání změny, na jejímž základě byla náhrada vyplacena. Dále nemusí náhradu vracet ten, který při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace, jíž se opětovně umožňuje zastavitelnost pozemku, uplatnil námitku nebo připomínku.

Dobrý den,   Nevím kdo napsal

Dobrý den,

 

Nevím kdo napsal přchozí text, jelikož se ke svému textu nepodepsal.

Předpokládám, že jde o zmiňovaný paragraf 102, Stavebního zákona.

Řekněme, že obec změní některé parcely ze stavebních například na louky. Jistě nebudou zástupci obce vědět, kolik lidí má zrovna schválené úvěry, vyhotovené projekty a další. Domnívám se, že by se to bez soudů neobešlo a tím pádem tahanic na dlouhé roky s nejistým výsledkem a ve finále by to mohlo stát obecní pokladnu nemalé peníze a tím všechny občany Psár a Dolních Jirčan.

Zástupci obce by také museli zdůvodnit svůj krok, proč chtějí změnit konkrétní parcely ze stavebních na jiné. Nebo by se to týkalo všech nezastavěných parcel a tím by se zrušila další možnost nové stavby?

A neposlední věcí tady máme slib zastupitele, který každý ze zastupitelstva složil a kde každý zastupitel slíbil mimo jiné, na svoji čest, že bude svoji funkci vykonávat svědomitě a v zájmu obce a jejich občanů. Neumím si představit, že když 20 let byly parcely stavební, tak najednou je nutno je měnit na nestavební.

A já se ptám, je to v zájmu obce? Vždyť před dvaceti lety a dříve bylo v zájmu obce, aby tato pozemky stavebními byly. A dále se ptám, je to v zájmu občanů? To si dovolím spekulovat a domnívám se, že nikoli. A proto se domnívám, že by zastupitelstvo mohlo porušit svůj slib zastupitele.

Rozumím záměru nevytvářet nové stavební plochy, ale rušit stávající, které jsou stavebními dvacet a více let?

S pozdravem

Michal Maleček

Re: Dobrý den, nevím kdo

Dobrý den pane Malečku,

abychom se správně pochopili. Nechceme a ani nemůžeme zakazovat stavět všem a na celém území obce. V lokalitách, kde se výstavba již rozeběhla je to i nesmysl. Nevýhodou našeho územního plánu je, že připustil výstavbu naráz na velkém množství  ploch. Došlo k tomu, že se skutečně začalo stavět na mnoha místech najednou. Je tedy vybudovaná infrastruktura (voda, kanalizace, silnice), ale na její rozsah je řídké osídlení. Tedy již samotný provoz infrastruktury je drahý. Například v Rakousku je velmi silně regulován rozvoj. Obec se tam může rozšiřovat jenom velmi pozvolna a tím je i smysluplně využívaná infrastruktura. Nemluvím ani o tom, jak přínosné je postupné začleňování nově příchozích obyvatel.

Na obhajobu tehdejšího vedení naší obce je ale zase potřeba říct, že po revoluci to chvílemi vypadalo, že se naše obec může paradoxně i vylidňovat. V letech 1992, 1995,1996 docházelo k poklesu počtu obyvatel. V roce 1995 se v naší obci za rok narodilo pouze 5 dětí (Územní plán byl vyhotoven 1996-1998).

Dnes se snažíme zjistit, jaké plány mají majitelé pozemků, které se ani po 17 letech nevyužívají tak, jak předpokládal ÚP. To bude i vstupním podkladem pro architekta-urbanistu, který bude připravovat nový ÚP. Takže avizovaná revize by měla být v naprosté většině jednoznačně přínosná a nedohoda neznamená nic horšího, než je současný stav. Je tu ale třeba celá zastavitelná lokalita (nad úřadem), kterou technicky zastavět nelze. Není k ní odpovídající přístup. Tady je změna logicky na zváženou. Stejně tak je to v areálu bývalého JZD na Štědříku. Jednáme s pražským arcibiskupstvím a budeme se snažit dát jejich záměry do souladu se zájmy obce (pokud stát tedy vrátí pozemky, tak jak k tomu již dávno mělo dojít).

Právě tento přístup s vtažením veřejnosti a odborného vedení celého procesu pořizování ÚP je to, co si osobně představuji pod pojmem „svědomitá práce“ zastupitele a co je plně v souladu se složeným slibem.

Určitě se tedy zúčastněte veřejných diskuzí nad tímto tématem.

V současné době dochází mnoho podnětů na obec. Sám mám v posledních týdnech velké množství schůzek, kdy se snažím našim občanům nebo vlastníkům pozemků v naší obci vysvětlit, proč jejich žádostem na změny pozemků na zastavitelné (RD)nebude moci být vyhověno. A věřte, že je to velmi nepříjemné.

S pozdravem

Milan Vácha

Dobrý den, asi chápu co tímto

Dobrý den,

asi chápu co tímto myslíte a souhlasím s tím.

Ale když si vezmu co se povolilo ( a ne za malou úplatu na OÚ Jesenice a možná i v Psárech )jen proto, že investor je " ředitel" banky p.Schneller, a místo chatičky je povolen nyní již 3 patrový dům místo jednoho patra a podkroví, tak je zapotřebí něco udělat s pozemky a jejich využitím. Na druhou stranu: stavění v uzávěrách se dá vždy obejít a tečou tam pěkné peníze pro ...

Dobrý den, asi chápu co tímto

Dobrý den,

asi chápu co tímto myslíte a souhlasím s tím.

Ale když si vezmu co se povolilo ( a ne za malou úplatu na OÚ Jesenice a možná i v Psárech )jen proto, že investor je " ředitel" banky p.Schneller, a místo chatičky je povolen nyní již 3 patrový dům místo jednoho patra a podkroví, tak je zapotřebí něco udělat s pozemky a jejich využitím. Na druhou stranu: stavění v uzávěrách se dá vždy obejít a tečou tam pěkné peníze pro ...

Re:Dobrý den, asi chápu

Dobrý den,

pro upřesnění. Ve Vámi uvedené lokalitě, je možná přestavba z rekreačního objektu na rodinný dům, za podmínek definovaných regulativem Územního plánu. RD tam tedy stavět možné je. Na základě připomínek našich občanů požadovala stavební komise obce Psáry o prošetření situace stavebním úřadem v Jesenici. Po místním šetření stavební úřad Jesenice konstatoval, že je vše v pořádku. Můžete si zajet do Jesenice nahlédnout do spisu na přesnou formulaci vyjádření. Já to jako zástupce samosprávy s dovolením komentovat nebudu.

S pozdravem

Milan Vácha