6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013

Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Č.b. Nadpisikona řazení Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
7 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Ing. P. Jungem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace na části ul. Ke Kukaláku a Javorová v Dolních Jirčanech a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p

viz DZ

5 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. J. Skalickým na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace v části ul. Lipová v Dolních Jirčanech do vlastnictví obce

viz Důvodová zpráva

6 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. M. Krejzou na bezúplatný převod splaškové kanalizace na pozemku p.č. 689 k.ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce

viz DZ

8 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a pí I. Hájkovou, I. Svobodovou a p. O. Kukalem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul. Lipová a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 m², 465/106

viz DZ

19 Dům pro seniory v Horních Jirčanech – připojení na IS obce Psáry

viz Důvodová zpráva

9 Kupní smlouva mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p. č. st. 1372 o výměře 5 m² k. ú. Dolní Jirčany

viz DZ

10 Kupní smlouva mezi obcí Psáry a p. T. Pavlíčkem na pozemek p.č. st 1389 o výměře 4 m², p,č. 93/7 o výměře 74 m² a 577/40 o výměře 105 m² vše k.ú. Dolní Jirčany

viz DZ

16 Odměny za r. 2013

viz Důvodová zpráva

20 Podání žádost o dotaci

viz Důvodová zpráva

13 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku a také v průběhu r. 2014 v příp. přijetí účelové dotace

viz Důvodová zpráva

11 Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2014

viz Důvodová zpráva

18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva č. 12111212 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“

viz Důvodová zpráva

14 Rozpočet obce na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014-2016

viz Důvodová zpráva

4 Schválení zadávací dokumentace k VŘ „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Schválení zadávací dokumentace k VŘ - viz Důvodová zpráva

12 Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry

viz Důvodová zpráva
Směrnice zveřejněna na webu obce - uveden odkaz.

21 Termíny zasedání ZO na rok 2014

Termíny ZO 2014

15 Úprava jednacího řádu zastupitelstva

viz Důvodová zpráva

1 Úvod

Zahájení.

17 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014

viz Důvodová zpráva

22 Závěr

Ukončení

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Uvedeny odkazy zveřejnění na webu obce.

2 Zpráva o činnosti obce

Zpráva starosty.