6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013

Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 Úvod

Zahájení.

2 Zpráva o činnosti obce

Zpráva starosty.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Uvedeny odkazy zveřejnění na webu obce.

4 Schválení zadávací dokumentace k VŘ „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Schválení zadávací dokumentace k VŘ - viz Důvodová zpráva

5 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. J. Skalickým na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace v části ul. Lipová v Dolních Jirčanech do vlastnictví obce

viz Důvodová zpráva

6 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. M. Krejzou na bezúplatný převod splaškové kanalizace na pozemku p.č. 689 k.ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce

viz DZ

7 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Ing. P. Jungem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace na části ul. Ke Kukaláku a Javorová v Dolních Jirčanech a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p

viz DZ

8 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a pí I. Hájkovou, I. Svobodovou a p. O. Kukalem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul. Lipová a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 m², 465/106

viz DZ

9 Kupní smlouva mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p. č. st. 1372 o výměře 5 m² k. ú. Dolní Jirčany

viz DZ

10 Kupní smlouva mezi obcí Psáry a p. T. Pavlíčkem na pozemek p.č. st 1389 o výměře 4 m², p,č. 93/7 o výměře 74 m² a 577/40 o výměře 105 m² vše k.ú. Dolní Jirčany

viz DZ

11 Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2014

viz Důvodová zpráva

12 Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry

viz Důvodová zpráva
Směrnice zveřejněna na webu obce - uveden odkaz.

13 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku a také v průběhu r. 2014 v příp. přijetí účelové dotace

viz Důvodová zpráva

14 Rozpočet obce na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014-2016

viz Důvodová zpráva

15 Úprava jednacího řádu zastupitelstva

viz Důvodová zpráva

16 Odměny za r. 2013

viz Důvodová zpráva

17 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014

viz Důvodová zpráva

18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva č. 12111212 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“

viz Důvodová zpráva

19 Dům pro seniory v Horních Jirčanech – připojení na IS obce Psáry

viz Důvodová zpráva

20 Podání žádost o dotaci

viz Důvodová zpráva

21 Termíny zasedání ZO na rok 2014

Termíny ZO 2014

22 Závěr

Ukončení