Darovací smlouva mezi obcí Psáry a pí I. Hájkovou, I. Svobodovou a p. O. Kukalem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul. Lipová a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 m², 465/106

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
8
Stručný popis: 

viz DZ

Důvodová zpráva: