4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018

Termín: 
20. Červen 2018
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na  4 zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 20. 6. 2018 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zpráva a protokoly o činnosti FV 

4 4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a. s. na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“
5 5. 3. rozpočtové opatření na rok 2018
6 6. Závěrečný účet obce za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
7 7. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na převod pozemku parc. č. st. 82/3 k. ú. Dolní Jirčany
8 8. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Bilykovými na převod pozemků parc. č. 645/26 a parc. č. 686/13 k. ú. Dolní Jirčany
9 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje – „Kanalizace Psáry-páteřní sběrač“
10 10. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
11 11. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Psáry a sdružením obcí Posázavský vodovod
12 12. Výsledky hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2017
13 13. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období
14 14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejné prostranství
15 15. Organizace školních budov v roce 2019