5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013

Termín: 
11. Září 2013
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 Úvod

Zahájení zasedání.

2 Zpráva o činnosti obce

Zpráva o činnosti obce

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů - Přiložena zpráva finančního výboru, zprávu kontrolního výboru nemáme k dispozici - ke dni 6.9. nezasedal.

4 5. rozpočtové opatření na rok 2013

Rozpočtové opatření.

5 Finanční spoluúčast (50%) obce při výstavbě přípojek – lok. Vysoká, ul. Pod Kostelem

viz Důvodová zpráva.

6 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Uni Stavební na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikací v lokalitě K Hlásovu a bezúplatný převod pozemků p.č. 343/35 o výměře 326 m², p.č. 343/123 o výměře 8 m², p.

viz Důvodová zpráva

6 Kupní smlouva mezi Obcí Psáry(kupující) a Josefem Šimečkem na poz. p.č. PK 628, PK 516, PK 567, PK 568, PK 569/1 a p.č. 569/2 vše k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 685.700,- Kč
7 Směnná smlouva mezi obcí Psáry a Horland s.r.o. – pozemky p.č. 621/18 o výměře 180 m² k. ú. Dolní Jirčany za pozemek p.č. 581/10 o výměře 180 m² k. ú. Dolní Jirčany

viz Důvodová zpráva

8 Výběrové řízení na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

viz Důvodová zpráva

9 Schválení zadávací dokumentace „Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry “

Návrh zadávací dokumentace od společnosti VRV, a.s.

10 Úprava metodiky zadávaní veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 4. 2012

viz Důvodová zpráva

11 Základní škola a Mateřská škola Psáry - Inspekční zpráva a doplnění zřizovací listiny v č. VI

viz Důvodová zpráva

12 Souhlas s podáním žádostí o dotace – zateplení obecního úřadu, projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry, cyklostezky v obci, komunikace

viz Důvodová zpráva

13 Záměr dlouhodobého pronájmu Nádržky v Psárech

viz Důvodová zpráva

14 Projednání smlouvy s investorem polyfunkčního domu v Dolních Jirčanech

viz Důvodová zpráva

15 Závěr

Ukončení