1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020

Termín: 
19. Únor 2020
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na 1. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 19. 2. 2020 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Protokoly FV 

4 4. 1. rozpočtové opatření na rok 2020
5 5. Darovací smlouva s HZS Stč. kraje – dar na kompresor pro plnění tlakových lahví
6 6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vybudování komunikace s EURO DEVELOPMENT GROUP s.r.o. -převod komunikace K Halám - větev D
7 7. Kupní smlouva na pozemky p.č. 583/78 a 22/1 k. ú. Psáry
8 8. Kupní smlouvy s vlastníky pozemků–u ČOV za potokem
9 9. Darovací smlouva se Stč. krajem na převod vyřazeného úseku silnice II/105
10 10. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ÚZSVM – pozemek p.č. 111/1 k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky
12 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
13 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
14 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 k regulaci hlučných činností
16 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ŠPO Základní škola Amos
17 17. Pověření rady obce uzavřením Smlouvy o dílo se Stč. krajem a dodavatelem stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“

Tento bod bude doplněn na program až na zasedání zastupitelsva. Potřeba projenat  tento bod vyplynula z jednání hodnotící komise k této veřejné zakázce. Komise zasedala až po vyvěšení program zasedání.