Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14173953 se Státním fondem ŽP na akci „Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“

Číslo jednací: 
17/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry". Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 24. 3. 2016. Dotace bude navýšena o poměrnou část nákladů na vícepráce.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno