Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a SFŽP na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry"

Číslo jednací: 
19/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry". Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 11. 2. 2016. 

II. p o v ě ř u j e
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno