7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015

Termín: 
16. Prosinec 2015
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Zveme Vás na na 7. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 16. 12. 2015 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry.

Program zastupitelstva
Zasedání: 7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy a protokoly kontrolního výboru a finančního výboru

4 Společenská smlouva společnosti Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.
5 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08019041 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR
6 Změna č. 7 územního plánu obce Psáry
7 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s. – nová škola
8 Souhlas se vstupem do spolku Otevřená města z. s.
9 Zrušení Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu Obce Psáry
10 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi Obcí Psáry a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky p. č. 465/521 a 686/10 k. ú. Dolní Jirčany
11 Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 117/1 k. ú. Dolní Jirčany
12 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a UNI stavební s.r.o. – bezúplatný převod komunikace a chodníku v ul. Pod Vysokou a Pod Lesíkem
13 Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem, Smlouva darovací vč. výmazu věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem a Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem
14 10. rozpočtové opatření na rok 2015
15 Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2015
16 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2015 a také v průběhu r. 2016 v příp. přijetí účelové dotace
17 Rozpočet obce na rok 2016
18 Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
19 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
20 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016
21 Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2016