4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015

Termín: 
24. Červen 2015
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápis FV jsou zveřejněny zde a KV zde

4 Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
5 Dodatek č. 2 mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o.
6 4. rozpočtové opatření na rok 2015
7 Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Psáry
8 Zápis z JŘBÚ o dodatečných službách ke zpracování PD na stavbu Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany a Dodatek č. 1 mezi Obcí Psáry a RAP partners s.r.o.
9 Záměr pořízení změny č. 6 ÚP, Zadání pořízení změny č. 6 mimo Metodiku obce o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Petrem Krčmářem
10 Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem
11 Výpověď Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. Odpadu s Rumpold-P s.r.o. a Rumpold s.r.o., Záměr přistoupení obce k Dolnobřežanským technickým službám
12 Zřizovací listiny JSDH Dolní Jirčany a JSDH Psáry