Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce

Číslo jednací: 
14/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Informaci pořizovatele „Zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 6. územního plánu sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany“ uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.

II. s c h v a l u j e
Zadání změny č.  6 Územního plánu sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany podle s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona 4. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení.

III. u k l á d á
1/ Starostovi obce Milanovi Váchovi zabezpečit zpracovaní návrhu změny č. 6 Územního plánu sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany v souladu se schváleným zadáním.

2/ Starostovi obce Milanovi Váchovi předat schválené „Zadaní změny č. 6 územního plánu sídelních útvaru Psáry a Dolní Jirčany – doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení Obci Psáry, výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany.

3/ Starostovi obce Milanovi Váchovi předat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno