Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Základní školou a Mateřskou školou Psáry a Mgr. Trůblovou

Číslo jednací: 
46/6-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Stanovisko JUDr. Sysla ze dne 16. 11. 2015 ve věci neplatného odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ.

II. s c h v a l u j e
Uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psáry, okres Praha západ a Mgr. M. Trůblovou. Dohoda řeší narovnání právních vztahů v souvislosti s neplatným odvoláním Mgr. Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ vč. závazku Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ uhradit Mgr. Trůblové náhradu na výdělku vč. úroků z prodlení za dobu od neplatného skončení pracovního poměru až do ukončení pracovního poměru dohodou.

IlI. s c h v a l u j e
Uzavření Dohody o rozvázání pracovního poměru mezi Obcí Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psáry, okres Praha západ a Mgr. M. Trůblovou ke dni podpisu dohody.

IV. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem dohod viz čl. II. a III. tohoto usnesení. 

V. s c h v a l u j e
Převod finančních prostředků z účtu obce ve výši 3.775.810,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ za účelem úhrady ušlého výdělku a úroků z prodlení Mgr. Trůblové a úhrady souvisejících zákonných odvodů zaměstnavatele.

VI. u k l á d á
Starostovi Milanovi Váchovi požadovat uhrazení škody vzniklé obci v souvislosti s neplatným odvoláním Mgr. Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ po JUDr. Pavlu Musilovi, advokátovi, Hellichova 1, Praha 1.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno