Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č. 462/521 a 686/10 vše k.ú. Dolní Jirčany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Číslo jednací: 
22/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Bezúplatný převod pozemků p.č. 465/521 o výměře 39 m² a p.č. 686/10 o výměře 208 m² vše v k.ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce Psáry.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno