Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizace mezi Obcí Psáry a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o.

Číslo jednací: 
17/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací mezi Obcí Psáry a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o.. Předmětem dodatku je změna bodu 24.2 (způsob komunikace) a bodu 25. (příloha č. 3 výkonové ukazatele).

II. p o v ě ř u j e
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno