Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a pí H. Zemanovou Jechovou

Číslo jednací: 
3/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaný) a Helenou Zemanovu Jechovou (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků p.č. 610/20 o výměře 95 m²  a p.č. 610/21 o výměře 88 m² vše v  k.ú. Psáry.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem darovací smlouvy

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno