Kanalizace Psáry-páteřní sběrač

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
4885993
Ukončení příjmu nabídek: 
14. Únor 2019 - 13:00
Datum otevření obálek: 
14. Únor 2019 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Říjen 2019
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě kanalizace v obci Psáry, kdy dojde k navýšení kapacity páteřního kanalizačního sběrače v obci Psáry dle prostorových možností a technických specifik uvedených v příloze č. 1 – Projektová dokumentace.
 

 

Podrobný popis zakázky: 

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou této výzvy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Komise bude posuzovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Zrušeno