Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2000000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1637696
Ukončení příjmu nabídek: 
7. Květen 2019 - 10:00
Datum otevření obálek: 
7. Květen 2019 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
9. Květen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou budovu školy ZŠ Amos v Psárech. Součástí dodávky není instalace a konfigurace, jen HW.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou budovu školy ZŠ Amos v Psárech. Součástí dodávky není instalace a konfigurace, jen HW.

Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady.

Ze stejného požaduje na tabletech OS Android.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou této výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele objednat a převzít pouze část plnění (nikoli veškeré plnění) podle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky pro toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno