3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Termín: 
25. Červen 2014
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 Úvod

Uvítání, seznámení s programem zasedání.

2 Zpráva o činnosti obce vč. prezentace závěru studie „Náves v Dolních Jirčanech“

Starosta přednese zprávu o činnosti obce. Dále bude prezentován závěr studie řešení centra obce v DJ + Informace o úpravě cen vodného a stočného.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů - odkazy na stránky výborů.

4 Určení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018

Dle § 67 zákona o obcích je nutné stanovit počet členů zastupitelstva obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

5 Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou a Otakarem Kukalem na 1) bezúplatný převod IS a 2) bezúplatný převod pozemků

Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou a Otakarem Kukalem na 1) bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul. Lipová a 2) bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 m², p.č. 465/106 o výměře 248 m², p.č. 465/96 o výměře 1488 m², vše k.ú. Dolní Jirčany

6 Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2013

viz DZ

7 6. rozpočtové opatření na rok 2014

viz DZ

8 Výběr nejvýhodnější nabídky VZ „Zateplení budovy OÚ Psáry“ - pověření RO schválením smlouvy se SFŽP

viz DZ. Ukončení příjmu nabídek je 25. 6. do 10 h. Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek obdrží zastupitelé na zasedání.

9 Smlouva o spolupráci mezi Obcí Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psáry a Rodinným centrem Domeček

viz DZ.

10 Akce „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“ – přijetí dotace, financování akce, pověření RO k výběrovému řízení

viz DZ.

11 Akce „Dešťová kanalizace Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“- pověření RO výběrem dodavatele a schválením smlouvy

viz DZ.

12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry

viz DZ.

13 Závěr

Ukončení.