Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry (objekt SO 01)

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
75000
Vysoutěžená cena zakázky: 
65000
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Prosinec 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Březen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vykonávání technického dozoru na  stavbě -   rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry.

 

Podrobný popis zakázky: 

Technický dozor bude vykonávat pro investora dozor na uvedené  stavbě, která bude  realizována podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Boháč, ČKAIT- 000402 z 2/2018 a vydaného stavebního povolení  Městského úřadu Černošice, odd. dopravy , Podskalská 19, Praha 2 ze dne 26.6.2018 vydaného pod čj. MUCE38837/2018 OSU.

Stavbu tvoří most přes Zahořanský potok v ul. Za Můstkem v Psárech.  Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt. Most je navržen na zatěžovací třídu B dle ČSN. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.

SO 01 – nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na 6 pilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 0,5 % a v příčném 2%.

Délka přemostění – kolmá 5,73 m, šikmá 6,1 m, délka nosné konstrukce – kolmá 5,153 m, šikmá 5,486 m.

Přílohy: smlouva
projektová dokumentace, stavební povolení

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a  seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru ( po finanční i stavební stránce).

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno