Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2400000
Vysoutěžená cena zakázky: 
2266764
Ukončení příjmu nabídek: 
20. Únor 2017 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Květen 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Umístění stavby dešťové kanalizace + rekonstrukce povrchu komunikace v části ul. Slunečná v Psárech.

Podrobný popis zakázky: 

Stavba obsahuje: rekonstrukci části komunikace Slunečná  a to od křižovatky s ul. Pod Vápenkou až k místu, kde se komunikace láme vlevo,  nová dešťová kanalizace bude v rekonstruované části komunikace a dále bude pokračovat prolukou pod chodníčkem vpravo a bude svedena do stávající děšťové kanalizace a napojena v ul. Na Kopečku před pozemkem domu č.p. 45

Dešťová kanalizace DN 300 délky 285, 82 m
11 ks uličních vpustí ( 7 ks přípojek a 4 ks štěrbinových žlabů)
pokládka nového povrchu komunikace z asfaltocementového krytu v délce 183 m

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
dešťová kanalizace
pozemní komunikace Slunečná

Dokumenty:
-                  stavební povolení SSÚ OÚ Psáry čj. OU/2923/16 ze dne 7.11.2016 s nabytím právní moci dne 9.12.2016
-                  projektová dokumentace vypracovaná spol. Novadus spol. s.r.o. – stavby vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby, Příbram V – Zdaboř  z června 2016, resp. října 2015, ověřená Ing. Vladimírem Kovalčíkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0007595 – pro kanalizaci a Ing. Janem Dudíkem – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0101964

dešťová kanalizace
-        průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
-        situační výkresy: situace širších vztahů, situace KN, situace stavby
-        technická zpráva
-        podélný profil
-        vzorové uložení potrubí
-        vzorová revizní šachta
-        seznam přípojek
-        vzorový příčný řez
-        štěrbinové žlaby
-        šachtová dna
-        tabulka revizních šachet
-        vytyčovací výkres
-        vložkový plán

komunikace
-        průvodní zpráva
-        technická zpráva
-        přehledná situace
-        zákres v KN
-        situace km 0,000-0,095
-        situace km 0,095-0,188
-        podélný profil
-        řezy
-        vzorový příčný řez

smlouva o dílo
rozpočet

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek, zejména používání technologie horizontálního vrtání se zatlačováním chráničky.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
lng.Jiří Nádvorník-TOK 23 232, 00 Kč 19 200, 00 Kč 360/2017 33/17
Strabag a.s. 3 196 520, 00 Kč 2 641 750, 00 Kč 467/2017 32/2017