Projektová dokumentace pro stavbu přípojek IS v lokalitě Vysoká a ul. Pod Kostelem

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
200000
Vysoutěžená cena zakázky: 
196000
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Srpen 2013 (Celý den)
Datum otevření obálek: 
5. Srpen 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
12. Srpen 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Září 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení. Jedná se o přípojky vodovodu a kanalizace v lokalitě Vysoká tj. cca 164 ks kanalizačních a cca 170 ks vodovodních přípojek a v ul. Pod Kostelem  (7 ks).

Podrobný popis zakázky: 

V rámci dokumentace budou řešeny přípojky na veřejném pozemku (tj. od řadu k hranici veřejného pozemku). Předmětem zakázky je také projednání dokumentace na stavebním úřadu za účelem vydání potřebného povolení vč. podání kompletní žádosti. Pro vypracování dokumentace bude potřeba navštívit všechny vlastníky napojovaných pozemků – umístění přípojky, situace. Dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 62/2013.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré a 2x na CD.

Nabídka musí obsahovat:

  • cenu za vypracování dokumentace a termín dodání
  • cenu za projednání dokumentace na stavebním úřadu vč. podání kompletní žádosti

Zakázka bude realizována na základě objednávky.

Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů (doložit v prosté kopii), a to:

  1. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku musí být předložen v aktuální verzi),  a
  2. předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Skutečné datum zahájení: 
7. Srpen 2013
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
PD pro územní souhlas pro stavbu přípojek IS v lok. Vysoká a ul. Pod Kostelem 196 000, 00 Kč 196 000, 00 Kč 322/2014 64/2013