Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
500000
Vysoutěžená cena zakázky: 
283000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Červenec 2018 - 15:00
Datum otevření obálek: 
9. Červenec 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
11. Červenec 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
mbetakova
Popis zakázky: 

Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech

Podrobný popis zakázky: 

Objekt školy je patrný z přiložené PD, která byla v minulosti zpracována pro záměr rekonstrukce a přístavby základní školy. Výkresy slouží pouze pro orientaci a informování o rozsahu stavby. Na přístavbu a nový objekt "na školním náměstí" neberte zřetel. 

Poptávaná rekonstrukce objektu by měla být pouze v rámci stávající obvodové dispozice (bez rozšíření). V přízemí budovy by měly být vytvořeny dvě třídy MŠ s příslušenstvím. V 2 NP se předpokládá jedno oddělení třídy MŠ, zázemí administrativy a vedení vč. speciálních učeben. Na vnitřním uspořádání místností bude investor aktivně spolupracovat.

Projekt předpokládá zateplení objektu (citlivé), výměnu výplní a úpravu přístupu (každe patro bude mít možnost vlastního – oddělitelného vstupu).

Budovu školy je možné po telefonické dohodě navštívit.

Poznámka:
Jedná se o rekonstrukci staré budovy základní školy. Z tohoto důvodu je možné, že se během realizace objeví nároky na rozsah PD (např. pokud se zjistí, že střechu nelze opravit a je nutné udělat střechu novou. Tyto náklady budou řešeny během stavby.

Cena projektových prací prosím uvést:
1.            digitalizace podkladů k objektu (vektorová podoba, nikoli .pdf)
2.            studie nového využití, včetně variantního řešení fasád
3.            dokumentace v rozsahu stavebního povolení (pokud bude potřeba) a agregovaný výkaz výměr způsobilý jako podklad pro investiční záměr (dotační titul)
4.            prováděcí dokumentace, včetně výkazu výměr

Inženýring se neoceňuje, neboť dnes není znám jeho rozsah.

 

Termín realizace:

Termín dle bodů 1., 2. a 3. bude do konce 09/2018

Bod č. 4. do 31.12.2018

Prosíme o přiložení referenčních akcí obdobného charakteru. Zejména veřejné budovy, zateplení atd.

 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Ing. arch. Jan Bouchal 221 000, 00 Kč 221 000, 00 Kč 776/2018 88/2018
Ing. arch. Jan Bouchal 105 000, 00 Kč 105 000, 00 Kč 777/2018 88/2018