NUTNÉ STAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE NA OPĚRNÉ ZDI KOMUNIKACE HLAVNÍ I. ETAPA

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1200000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1158003
Ukončení příjmu nabídek: 
16. Duben 2014 - 12:00
Datum otevření obálek: 
16. Duben 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
5. Květen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Červen 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Stavební práce nutné k zabezpečení opěrné zdi komunikace na pozemku par. č. 1/2 v kú Dolní Jirčany

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem stavby jsou nutné zabezpečovací práce na stávající opěrné zdi na západním okraji místní komunikace Hlavní na svahu nad pozemkem rodinného domu č.p. 103. Stavební úprava spočívá v rozebrání stávající poškozené kamenné opěrné stěny v délce 14 m od jejího jižního okraje a vybudování nové pilotové stěny kotvené do skalního podloží dle projektové dokumentace zpracované spol. HW PROJEKT s.r.o. ze srpna 2013 a to I. etapu stavby.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede zastupitelstvo obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Zastupitelstvo obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Oprava kom. Hlavní - opěrná zeď - 1. etapa 1 282 960, 00 Kč 1 060 300, 00 Kč 393/2014 35/2014
Technický dozor - opěrná zed Hlavní 30 250, 00 Kč 25 000, 00 Kč 389/2014 42/2014