Hasičská zbrojnice – Dolní Jirčany, Vodovod a splašková kanalizace

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1550000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1278136
Ukončení příjmu nabídek: 
24. Červenec 2023 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Září 2023
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Říjen 2023
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního napojení na veřejné řady pro stavbu hasičské zbrojnice v kú Dolní Jirčany.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vybudování vodovodního řadu vč. přípojky v profilu PE D 110 v délce cca 105 m, kanalizace splašková tlaková v profilu PE D 90 v délce cca 18 m vč. přípojky PE D 63 cca 40 m vč. šachet, armatur, čerpací stanice vč. technologie a elektro atd. Napojení na stávající veřejné řady bude realizováno protlakem pod sil. II/105.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace z 6/2022, kterou vypracovala spol. HW Projekt s.r.o., Pod lázní 1026/2, Praha 4,  na pozemcích par.č. 75/95, 75/92, 696/20, 696/22, 697/20 v kú Dolní Jirčany.

Stavební povolení vydáno dne 20.2.2023 MěÚ Černošice , odd. vodního hospodářství č.j. MUCE 37700/2023          OŽP/V/ČO – R.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě vyhodnocení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno