Výsledky hydraulického modelu – ul. Pražská, Psárská

Číslo jednací: 
13/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu a výsledky z vypracovaného hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces. Předmětem modelu je návrh a posouzení opatření pro eliminaci nežádoucích provozních stavů na stokové síti splaškové kanalizace obce, které se opakovaně objevují při přívalových deštích.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno