Pojistná smlouva - majetek, odpovědnost

Číslo jednací: 
20/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. s c h v a l u j e
Uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti mezi Obcí Psáry a Generali pojišťovnou a.s..Výše ročního pojistného činí 49.005,- Kč.

ll. p o v ě ř u j e
Starostu obce Milana Váchu k podpisu pojistné smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
zdrzel se
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno