První krok

První krok.
Hlavním bodem k projednání na zasedání zastupitelstva dne 15. 6. lze bezesporu označit pokus opozice o zvrácení rozhodnutí Rady obce Psáry o odvolání z funkce ředitelky ZŠ a MŠ. Opozice k tomuto bodu jednání připravila skupinu, převážně občanek, která bez zásadních informací pouze nátlakem měla vzbudit dojem, že odvolání ředitelky byl akt bezpráví. Nikdo z nich si však neuvědomil, a dost možná až do dnešního dne si stále neuvědomuje, že se stal nástrojem a současně i obětí intrik. Je přece jasné, že opozici v jejím tažení proti novému vedení obce tato situace jen vhodně nahrála. Dávno přece bývalou paní ředitelku hodila přes palubu. Kdyby tomu tak nebylo, tak k nápravě tzv. „závažných pochybení“ bylo dostatek času. Jediným skutečným odborníkem problematiky z opozice je přece bývalá starostka paní Valášková. Ta se také nezúčastnila kladení otázek pokládaných přítomné nezávislé odbornici na problematiku paní ing. Kafkové. Jí bylo zcela jasné, že výsledky ukazují nejen závažnost odborného pochybení, ale i dopad na hodnocení bývalého vedení obce. Z toho lze vydedukovat, že několik krátkých sezení s účetní a dnes již bývalou ředitelkou školy a byly by ty křiklavé a zbytečné vady v účetnictví odstraněny. To však zřejmě nikdo z opozice nechtěl.
Dobrou přípravou jednání a rovněž z vystoupení paní ing. Kafkové se proto i členové „nátlakové skupiny“ dozvídali postupně důležité a rozhodné informace, které jim byly zatajeny. Potom již zbyl pouze jeden problém. Přestože byly nedostatky vyhodnoceny jako „závažné“, muselo dojít k odvolání ředitelky? I na tuto otázku je celkem jednoduchá odpověď. Muselo. Ve volebním programu seskupení označované jako koalice je přece dáno, že se postarají kromě jiného i o nápravu toho, co v minulosti bývalé vedení obce udělalo špatně. Jak by nyní mohli předstoupit před voliče a do očí jim sdělit, „opouštíme předvolební rétoriku a nedodržíme to, co jsme slíbili“. Samozřejmě, že tento postup bude rozdělovat občany obce na dvě velké skupiny. S tím se nedá nic dělat. To je objektivní skutečnost. Je tedy na každém, aby se rozhodl, na kterou nebo na čí stranu se přidá.
Některé další drobné postřehy a poznámky. Členkami „nátlakové skupiny“ byly pravděpodobně i některé učitelky. Jejich zaměstnáním, ale i celoživotním posláním je výchova dětí a mladé nastupující generace. Všechny celkem spolehlivě předvedli, jaká je praxe a skutečnost. Bylo by jistě seriózní, kdyby se před prvním svým vystoupením každá z nich představila. To se nestalo. Jedinou identifikaci bylo možno zaznamenat u mladé dámy, která stála u okna za zády pana Dr. Podlahy. Ta při jednom z dotazů podotkla, že je zaměstnána na Ministerstvu vnitra. Zřejmě však tato informace měla působit spíše jako zastrašení. „Počkejte, já jsem z vnitra a ještě Vám ukážu“. Tak tyto doby jsou snad již pryč. Další a snad již trapné bylo vystoupení pana ing. Janaty, když prohlašoval, že pan ing. Nezmar si nepřebírá poštu. Skutečně hluboce nosná myšlenka vztahující se k odvolání ředitelky školy z funkce a současně i veřejné přiznání, že odvolání ředitelky z funkce není skutečným, ale jen zástupným tématem směřujícím k osočení nového vedení obce a samozřejmě i k jeho odvolání. Jistě další čas přinese skutečný důvod, proč se opozice pokouší o návrat do vedení a hlavně proč trvale usiluje o získání možnosti rozhodovat podle svého. Je jen škoda, že ani pan mgr. Maxa a ani pan Dr. Podlaha panu ing. Janatovi dosud nevysvětlili, že v současném právním řádu je zakotven institut tzv. fiktivního doručení, kdy nepřevzatá zásilka je pro adresáta považována v určitém termínu po oznámení za doručenou, s tím, že od tohoto okamžiku začínají běžet i všechny lhůty. Stejně tak nepatřičná otázka zazněla z úst pana Otruby. Ten se zeptal, zda je starosta odpovědný, a zda tedy zaplatí „statisícovou“ částku, jako náhradu – odškodnění bývalé ředitelce paní Trůnové, v případě, že soud někdy v daleké budoucnosti rozhodne v její prospěch a zvrátí tak, rozhodnutí Rady obce o odvolání z funkce. Je jen dobře, že takový zájem a stanovisko opozice zastává. Věřím, že tak tomu bude i v budoucnu. Již v krátké době bude zřejmé, přesvědčit se, zda vůbec paní Trůblová takovou žalobu k soudu podá. Na vysvětlenou jen krátká poznámka. I kdyby byl rozdíl mezi platem bývalé paní ředitelky a jejím současným jako učitelky 10.000,-Kč, tak jakým způsobem se lze dopočítat stotisícového odškodnění, jak pouze straší pan Otruba?
S další, docela závažnou informací vystoupil i pan Dr. Podlaha, který znovu opakoval jednou již vyřčené. A to, že v minulosti vždy a to dokonce 4x ročně finanční výbor prováděl kontroly v ZŠ a MŠ a přitom, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jak jednoduché a prosté. Jistě všichni správně pochopili, že kontroly byly prováděny laiky, a ti tedy neměli dostatek znalostí a ani zkušeností k tomu, aby věděli, co je třeba kontrolovat, jaké jsou požadavky a co tedy je špatně. To, že to nebyli schopni zjistit, je známka nízké úrovně kontrolního elementu, nebo snaha bez dalšího označit proces účtování, evidence majetku a další způsoby nakládání s majetkem obce a financemi školy za dobrý. Nyní se ukázalo, že tomu tak nikdy nebylo. K tomuto již poslední poznámka. Veřejnosprávní kontrola se zabývala kontrolou ohraničenou rokem 2010. Jsem přesvědčen, že další kontrola účetnictví z předchozích let by dopadla stejně špatně jako ta z roku 2010.
Na samotný závěr. Co tedy znamená nadpis příspěvku. Podle mého mínění to znamená, že nové vedení radnice učinilo první veřejně pozorovatelný a zásadní krok k plnění svého volebního programu. Je tedy připraveno na seriózní řízení společných zájmů všech občanů obce. I opozice deklarovala své zájmy. Obloudila několik občanů a přiměla je k tomu, aby veřejně propagovaly myšlenky směřující k diktátorství vlády předchozího vedení obce. I některé anonymní příspěvky na webu obce, o nichž není pochyb, na čí straně autor stojí, jsou sto dokreslit ideje a směřování dřívějšího vedení obce. Pro ilustraci předkládám z volebního programu „OBEC PRO OBČANY“. „Jsme garanty finančního zdraví obce. Dobré a čisté nakládání s prostředky obce můžeme prokazovat výsledky, nejen slovními proklamacemi“.
Skutečně celé vystoupení opozice na zasedání zastupitelstva lze plně dokumentovat, tím, že ochranou závažného porušení povinností v rámci vedení účetnictví v ZŠ a MŠ je to pravé pro finanční zdraví obce nebo nakládání s finančními prostředky obce. Jsem přesvědčen je předvedený scénář, nepotřebuje již žádný komentář. Všichni občané tedy nyní vědí co je to dobré a čisté nakládání s finančními prostředky obce tak, jak si ji představuje opozice.
Jsem přesvědčen, že jsem ve své paměti správně zaznamenal a přiřadil k jednotlivcům jejich projevy. Pokud by se objevila chyba, tak se předem omlouvám a jsem připraven svůj příspěvek opravit.
Proč ještě ani dnes není možné si na webu obce přečíst „oficiální“ zápis KV z květnového jednání? Dr. Peroutka

Pane Dr. Peroutko, už

Pane Dr. Peroutko,

už sklapnětě a začněte něco dělat. Jediný co umíte je kibicovat. A jediný co vás zajímá jsou poplatky za odpad, které nechcete platit.