Na cestě k Ideálnímu satelitu

První veřejná prezentace návrhu Ideální satelit proběhla dne 5. února tohoto roku na obecním úřadě. Představili jsme návrh, který vychází z dotazníku a z rozpravy s občany uspořádané ke konci minulého roku.

Společné setkání proběhlo jako přínosná hromadná diskuze nad návrhem s obyvateli. V publiku jsme měli jak starousedlíky z Psár, tak i nové obyvatele z Dolních Jirčan. Diskutující ocenili ideu propojit obec trasami pro pěší či cyklisty, zejména mezi důležitými společenskými centry obce, jako jsou obě návsi, Štědřík, fotbalová hřiště, nová škola a další.

Shoda panovala i na nutnosti zlepšovat veřejný prostor obce, a to i přesto, že je ho velice málo. Dále bylo zdůrazňováno ze strany veřejnosti nutnost uchovat významné krajinné a přírodní prvky v obci jako jsou sady a lesní porost.

S ohledem na minulé diskuze, vyšlo najevo, že je nejlepší rozvíjet více center obce s respektem k minulosti a lokálním zvykům. Každé z center může být specifické, mírně odlišné charakterem místa i náplní. Respektovali jsme tento požadavek a vytvořili jsme paralelní centra, která jsou mezi sebou propojena pěší trasou. Kolem návrhu novostaveb na obou návsích panovaly obavy, jestli by byly takové investice návratné a tedy správné vzhledem k nízkým nájmům, které jsou dnes v obci z nebytových prostor. Poukazovali jsme na nutnost zlepšení služeb v obci. Zkvalitnění služeb by se mělo odehrát v  nejkratším možném čase. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme předložili novou strategii pro lokalitu Štědřík. Pokud se domníváme, že obec utáhne jen základní služby, pak jsme hledali pro Štědřík takovou náplň, která by přitahovala do obce i jiné obyvatele z okolí a přitom by nabídla domácímu obyvatelstvu nové kvality. Navrhli jsme veřejný prostor parku s přírodním koupacím biotopem regionálního významu a zpevněným prostranstvím pro společné aktivity obce podpořené novostavbami restaurace a služeb. Z diskuze s obyvateli vyplynulo, že Štedřík má potenciál centra obce s  krajinným charakterem, ale je potřeba koncentrovat vybavenost do této lokality. Štědřík  jako „ zelený, udržitelný střed“ Psár a Dolních Jirčan s poštou, obecním úřadem je nutné podpořit novými obchody a službami, aby se stal živým centrem obce během celého dne. Náves v Dolních Jirčanech bude upravena, avšak oproti původnímu návrhu skromněji s restaurací a malým obchodem. Na návsi v Psárech navrhujeme zkvalitnění veřejného prostoru, úpravu povrchů a zeleně.

Další představu o ideálním satelitu vytvoříme společně s dětmi ze čtvrté a páté třídy a to 7. 3.2013. Vaše názory můžete diskutovat v rámci psárského webu v záložce Ideální satelit.

Yvette Vašourková, za tým Moba

Tags: