Ideální satelit - Diskutujeme o ideálních Psárech a Dolních Jirčanech

Ve čtvrtek proběhla první diskuze s občany na téma budoucnosti obce. Debatovali jsme nad názory vyplývajícími z dotazníku Ideální satelit, které postupně sbíráme. Zainteresovaní obyvatelé se shodují na důležitosti krajiny pro Psáry a Dolní Jirčany, omezení nové výstavby rodinných domů, nutnosti řešit centrum obce a chybějící vybavenost.

Zajímavým podmětem byl návrh posilování lokálních míst, které mají potenciál pro veřejné setkávání a jejich budoucí charakter ( malá náměstí, parky, zákoutí pro posezení, rekreační vyžití, kavárna..). Aktuální příkladem je nové sportovní hřiště. Z diskuze vyplynuly další otázky k řešení -  jako například zda obec směřuje k tomu stát se příměstskou čtvrtí Prahy nebo si má zachovat charakter moderní vesnice? Pokud vás zajímá budoucnost místa, ve kterém  žijete, sledujte náš projekt Ideální satelit a vyplňte dotazníky do 30.11. Další podměty můžete psát na email idealnisatelitatgmail [dot] com.

  • 13. 12. Satelit budoucnosti – diskuze s dětmi,základní škola Psáry – Dolní Jirčany
  • únor 2013 Workshop Ideální satelit – setkání občanů, architektů a politiků obce nad studií budoucí podoby obce
  • březen 2013 Prezentace projektu Ideální satelit a rekapitulace všech Culburb projektů
Tags:

Komentáře

K smíchu nebo pláči

Dobrý den,
na internetových stránkách obce jsme informováni, jak probíhá diskuse s občany na téma budoucnosti obce. Jsme informováni, že se debatuje se nad názory vyplývajícími z dotazníku Ideální satelit, které obec postupně sbírá.

Z nich vyplývá, že se obyvatelé obce shodují na :
Důležitosti krajiny
Omezení nové výstavby rodinných domů
Nutnosti řešit centrum obce
Chybějící vybavenost

To vše za situace, kdy den předtím zastupitelstvo obce v čele se starostou schválilo nový územní plán, který znamená výstavbu zejména nových rodinných domů v nezastavěné krajině přiléhající k současné zástavbě, díky čemuž se zvýší počet obyvatel obce o dalších 1000 lidí. To vše v okamžiku naprosté nedostatečnosti jak infrastruktury, tak vybavenosti obce (zejména školy a školky).

Nevím, zda si vedení obce nedělá z občanů legraci nebo z nich nedělá něco jiného. Rozpor v činech a rétorice je zcela zřejmý a nelze jej logicky vysvětlit.

Pokud má někdo pochybnosti o tom, co jsem napsal, ať si pořádně přečte podklady ke schváleným změnám územního plánu, které jsou vyvěšeny na stránkách obce.

Pavel Kriegsman
Psáry

Re: K smíchu nebo k pláči

 

Vážený pane Kriegsmane,

můj názor je dlouhodobě známý. Již v roce 2009 jsem sdělil, proč nehlasuji pro 5. Změnu ÚP (první hlasování  viz. zápis ze zasedání ZO 13.5.2009 a druhé hlasování 19.11.2009). Změna č. 5 byla připravena po dvou letech na závěrečné veřejné projednání těsně před volbami 2010. Nepamatuji se, že byste se v této věci jakkoliv angažoval. Vaše manželka byla tehdy zastupitelkou a následně i kandidátkou do ZO, vy jste členem výboru zastupitelstva za uskupení, které tehdy podporovalo novou zástavbu v 2x větším rozsahu (o tom až následně).

Faktem je, že jsme měli se schválením změny ÚP připraveným v minulém volebním období velký problém a dlouho jsme se nemohli shodnout. Pravidelně se opakovaly útoky, že jsme ho ještě neschválili. Byl to i tehdy začátek konec koalice. MYSLÍM, ŽE JSEM AKTUÁLNÍ SITUACI POPSAL DOSTATEČNĚ V PSÁRSKÉM ZPRAVODAJI - PROSINEC 2011 (http://psary.cz/sites/default/files/zpravodaj/2011/psarskyzpravodaj2011-12web.pdf str. 7-15) . Přestože jsme se spolu vídali, tak si nepamatuji, že byste někdy naznačil, jakýkoliv zájem nebo ochotu podpořit odložení rozvojových území. Pokud bych měl shrnout základní postoje, tak já jsem za naši skupinu tlumočil názor (viz. Psárský zpravodaj), kde jsme navrhovali rozvojové území v Psárech u hřbitova a na Štědříku odsunout do druhé etapy až po projednání skutečné potřebnosti a schválit pouze pozemek pro základní školu a „drobnosti občanů“. ODS tehdy usilovala o rychlejší změnu lokality Štědřík, zástupci TOP 09 podporovali lokalitu u Hřbitova v Psárech a zástupci „vašeho“ uskupení Obec pro občany podporovalo změnu v plném rozsahu (jako zpracovatelé původní verze ÚP to má i logiku). Bez nás by se tedy prohlasovala původně navržená změna (velmi dobře víte, že současné vedení obce nemá v zastupitelstvu většinu!). Navrhli jsme tedy alespoň vyškrtnout více jak 7 hektarů bytových a rodinných domů na polích okolo bývalého JZD, jako maximální možný kompromis (viz. komentář na videu ze zastupitelstva únor 2012).

Vážený pane Kriegsmanne, je velká škoda, že jste se takto začal projevovat až po 4 letech projednávání změny ÚP ( 5.11.2012!). Před další reakcí opravdu doporučuji pečlivě přečíst můj prosincový článek v Psárském zpravodaji. Bohužel jste se ve středu ani ve čtvrtek nedostavil. Mohl jste si od výkonného pořizovatele nebo architektů vyslechnout přímo co kdo podporoval. 12.12.2012 bude další veřejné zasedání zastupitelstva. Bylo by dobře, kdybyste přišel osobně a mohli jsme si to všichni při dobré paměti vyříkat a předešli v budoucnu podobně zkresleným příspěvkům (chci věřit, že ve Vašem komentáři se jedná o nevědomost a nikoliv o záměr).

Na závěr k nadpisu Vašeho příspěvku „K smíchu nebo pláči“. Myslím, že spíše k pláči. Píši články do Psárského zpravodaje, odpovídám na diskuzním fóru, natáčíme zasedání zastupitelstva a výsledkem je Váš příspěvek :-( .

Těším se na viděnou.

S pozdravem

Milan Vácha

ÚP

Dobrý den,

předně je škoda, pokud se dva lidé, kteří pracují pro obec, napadají. Zase tolik lidí tu pro obec nepracuje.

Územní plán vypadá, jak vypadá. Nebyl jsem hrdý na to, že jsem pro něj zvedl ruku (při minulém projednání jsem pro něj ruku nezvednul, důvod byl pozemky u hřbitova), ale snažit se jej po několikaletém martýriu zastavit před cílovou páskou už bylo pozdě. Pokud jsme byli jako OPZ postaveni před volbu mít ÚP řešící drobné křivdy, s pozemkem pro školu a s pozemky u hřbitova nebo nic, tak to nic mi přišlo jako větší zlo.

Rak.

Dobrý den, souhlasím s panem

Dobrý den,

souhlasím s panem Rakem. Změna územního plánu byla jako vždy výsledkem kompromisu a zdaleka ne ideálního. Domnívám se ale, že pozitivní je, že rozsah zastavění při případném budování nového centra Psár a dalších lokalit bude v každém případě ještě řešen regulativy, v kterých se konkrétní podmínky budou definovat. Ani já rozhodně nejsem zastánce další výstavby v obci a bude dobré, když co nejvíce z nás, kteří tu bydlí, vysloví při formulování těchto regulativ svůj názor.

Aleš Laboutka
stavební a územně plánovací komise

Již jen krátce

Vážený p. Vácho,
Chápu Vaši obhajobu schváleného územního plánu, byť s ním, jak sám říkáte, nesouhlasíte. Věřím tomu, že být to na politických stranách v zastupitelstvu, tak bude zastavěno mnohem více plochy katastru obce nebo nejlépe katastr celý.
To ovšem nemění nic na tom, že já s rozšiřováním výstavby mimo zastavěné území nesouhlasím a považuji dotazy na obyvatele v této věci po schválení územního plánu za nelogické.
Vyčítat mi, že se neangažuji v územním plánu je ovšem velmi úsměvné. Myslím, že jsem naopak udělal to, co má každý občan, který se změnami nesouhlasí, udělat, a to je přečíst si celý konečný návrh navrhovaných změn, podat k němu podle platných právních předpisů a v příslušném čase připomínky. Jestli byly moje připomínky k věci, si může každý přečíst na internetových stránkách obce, na úřední desce Veřejná vyhláška – vydání OOP č. 1/2012. Obsah vyvěšení - 3390/12/2.
Dále vidím, že pečlivě sledujete účast občanů na veřejných zasedáních, nicméně ponechte na mne, kdy a kam přijdu, respektive k mým časovým možnostem, kdy a kam mohu přijít.
S pozdravem Kriegsman

re: již jen krátce

 

Vážený pane Kriegsmane,

Domnívám se, že v pohledu na optimální ÚP nejsme názorově daleko od sebe. Věřte, že jsem dělal maximum, ale zastupitelstvo rozhoduje většinově. Snažil jsem se Vám spíše popsat určité nepochopení s Vaším postupem. Pořízení územního plánu je věc, která je velmi náročná. Jak vyhotovení projektové dokumentace, tak i komplikovaná administrace. Během několikaletého procesu se k projednávanému opakovaně vyjadřují občané, státní instituce i okolní samosprávy. Pokud tedy chce občan, zástupci občanských sdružení nebo neziskových organizací vyjádřit svůj názor, tak by to měli dělat v úvodních fázích projednávání (koncepty, návrhy, zadání). Uplatnit připomínku v závěrečném veřejném projednání  5.11.2012 (patřící svým obsahem spíše do zadání ÚP) považuji za velmi opožděné. V případě, že by zastupitelé Vaši připomínku akceptovali, tak by se celá změna ÚP, 4 roky práce a mnoho stovek tisíc korun „vyhodilo“. Nelze totiž jednoduše vypustit rozvojovou lokalitu a ostatní schválit.

Projekt ideální satelit by měl sjednocovat názor na podobu dlouhodobého vývoje a plánu na směřování naší obce. Pro mne jsou to informace velmi cenné a věřím, že se na nich bude dát docela dobře stavět.

S pozdravem

Milan Vácha

Vizitka naší vesnice na IHNED.CZ

Ideální satelit?

Dobrý den vážení,

se zájmem pozorujeme nastalou debatu. Jako autoři projektu Stezka odvahy, realizovaného pod záštitou Centra pro středoevropskou architekturu v rámci projektu CULBURB.EU (http://www.culburb.eu), se pochopitelně cítíme být její součástí. Jakkoli v Psárech ani Dolních Jirčanech nežijeme, naši příbuzní a kamarádi ano, což bylo i jedním z motivů naší intervence. Problematika „ideálního satelitu“ je ovšem z našeho pohledu fenoménem daleko přesahujícím hranice Vaší obce. Problémy, se kterými se Psáry potýkají, řeší více či méně úspěšně většina (nejen českých), ale i evropských příměstských oblastí.

Nejsme architekty, urbanisty a ani teoretiky architektury. Rok 2012, jež jsme strávili s přípravou vlastní instalace v Psárech, pro nás proto především představoval sběr materiálu, který by nám pomohl zorientovat se v nastalé situaci. Po proběhlé rešerši považujeme za nejsilnější momenty vazby mezi lokálním a globálním plánováním (tj. místím a regionálním), snahu o naplnění optimálního individuálního bydlení versus kolektivního uspořádání obce a absenci kvalitního sociálního života, kterou sebou paradoxně přináší právě satelitní typ bydlení... Problému by se jistě našlo mnohem více, ale která z městských částí neřeší jiné, místně specifické překážky?

Pevně věříme, že prostor satelitů ovlivňuje kvalitu života celého města a v tomto ohledu nás výzva CCEA zaujala s ohledem na možnost nejen vyjádřit se k dílčímu uspořádání „porevoluční“ společnosti, ale i ke konkrétnímu geografickému místu. Pochopitelně, že nedokážeme plně posoudit kvalitu politiky, plánování a rozhodování ve Vaší obci, ale už jen fakt, že se CULBURB realizuje právě v Psárech považujeme za veskrze pozitivní. „Jít s vlastní kůží na trh“ není nikdy nic jednoduchého, ale v daném případě se jedná o vědomé rozhodnutí Vašeho zastupitelstva, čehož si nelze než cenit. Pevně věříme, že k jakékoli pozitivní změně je třeba především reflexe současného stavu a polemika spojená s hledáním optimálního řešení je jistě vítaným atributem občanské společnosti.

Za realizační tým projektu Stezka odvahy (Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec),

Petr Dub

Více info. na: http://www.culburb.eu/news/trail-of-courage-prague/