ŠTĚDŘÍK – CO S NÍM?, otevřený dopis obyvatelům Psár

  V Psárech, dne 8. března 2011

Vážení sousedé,

protože se kolem herních prvků a otázky jejich certifikace v naší obci v poslední době rozpoutala vášnivá diskuse, v rámci níž se objevují různé, i protichůdné, informace, ráda bych se touto cestou k problematice prvků umístěných v odpočinkové zóně Štědřík v Psárech veřejně vyjádřila.

Ráda bych zdůraznila, že jsem při výrobě těchto prvků vycházela z příslušných zákonných předpisů, konkrétně z požadavků norem ČSN EN 1176 a 1177. Zároveň jsem důvodně očekávala, že k provozu prvků je zapotřebí pouze posouzení revizním technikem. Teprve v únoru tohoto roku jsem byla upozorněna, že k jejich provozu je zapotřebí speciální certifikace. Tato certifikace se provádí po instalaci prvků a vztahuje se pouze k místu, na němž jsou prvky umístěny.

Okamžitě po výše uvedeném upozornění jsem podnikla kroky k zajištění certifikace a certifikace prvků měla proběhnout ve dnech 22. - 24. února 2011. V této souvislosti podotýkám, že k certifikaci je zapotřebí, aby byly prvky kompletní. E-mailem ze dne 16.2.2011 jsem proto požádala pana starostu o vrácení obcí dříve demontovaných houpaček tak, aby k plánované certifikaci mohlo dojít. Ačkoliv byla obec o termínech certifikace i o nemožnosti certifikovat nekompletní prvky řádně informována, z mě neznámých důvodů mi bohužel ze strany obce nebyla poskytnuta potřebná součinnost a houpačky nebyly vráceny.

 Přesto jsem dál podnikala kroky k zajištění certifikace. Dne 3.3. 2011, tedy následující den po zasedání zastupitelstva obce, na němž bylo vše opět projednáváno, jsem se zástupcem certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o. zahájila řízení vedoucí k certifikaci prvků. Na tomto místě bych ráda podtrhla, že dle jeho vyjádření je vystavení certifikátů pro daná herní zařízení po jejich úpravách a doplnění dokumentace možné.

 Jak je z výše uvedeného patrné, k certifikaci prvků tedy může při dobré vůli všech zúčastněných stran v brzké době dojít. Při posledním vývoji diskuse s obcí je však otázkou, zda je vůbec hospodárné a účelné certifikaci za současné situace provádět. Obec totiž během komunikace z minulých dní vyslala signály, na jejichž základě se lze domnívat, že předmětné prvky mají být ze současného místa odpočinkové zóny naší obce odstraněny. Pravděpodobně jste zaznamenali, že klidová zóna a zvýšená přítomnost lidí v ní některým lidem v obci vadí a je vedena diskuse nad jejím zrušením.

 Jak jsem již výše upozornila a jak jsem byla upozorněna i samotnou certifikační společností,  certifikace prvků je platná pouze „jednorázově“, tj. pro danou instalaci na daném místě. Jinými slovy, při přemístění těchto prvků ztrácí vystavené dokumenty svou platnost a na novém místě bude muset být provedena certifikace nová. To by ovšem znamenalo, že při odstranění prvků, jak nyní požaduje stavební úřad vzhledem k legislativním nedostatkům spojeným se samotným místem, na němž se prvky nachází, do doby jejich vyřešení, by vystavené certifikáty ztratily platnost a peníze na získání certifikace by tak byly vynaloženy zcela zbytečně.

 Ráda bych zdůraznila, že toto vše jsem s obcí v minulých dnech diskutovala a dala jsem jasně na srozuměnou, že jsem připravena celou záležitost řešit k všestranné spokojenosti. Jsem samozřejmě připravena zajistit certifikaci prvků; přičemž upřednostňuji podle mého názoru ekonomicky vhodnější variantu, tedy certifikovat až poté, co bude definitivně vyřešen zákonný status stávajícího místa umístění prvků, popř. rozhodnuto o konečném umístění zmíněných prvků. Ostatně podobně zní vzhledem k nejasné situaci doporučení samotné certifikující společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o.

 Závěrem bych chtěla Vás, sousedy a občany obce Psáry, ujistit, že se snažím s obcí vést jednání v takovém smyslu, aby celá záležitost byla vyřešena přátelsky, smírnou cestou a především ve prospěch dětí a ke spokojenosti většiny obyvatel obce.

 S úctou,

 Marie Vanková

Komentáře

Širší pohled

Vážená paní Vanková, přečetl jsem si Váš příspěvek a nebyl jsem schopen věřit vlastním očím, co to tam proboha píšete. Předně, než se pustíte do jakéhokoliv vysvětlování o tom, že Vám současné vedené obce nevyhovělo atd., zveřejněte Vaši smlouvu o dílo, kterou jste uzavřela s předchozím vedením obce. Samozřejmě že si osobní údaje začerněte, aby nedošlo k porušení zákona. Nejsem totiž zcela přesvědčen, že taková smlouva existuje. V každém případě ve svém příspěvku obhajujete výrobu a instalaci necertifikovaných a proto i zdraví nebezpečných prvků sloužící ke hrám dětí. Přiznáváte dokonce, že teprve v únoru letošního roku jste se dozvěděla o tom, že by herní prvky měly mít certifikát. To je hanba. Nyní jistě budou všechny Vaše další výroky směřovány k tomu, že by bývalo mohlo být vše v pořádku, (neodstraněním prvků by došlo k legalizaci dodatečnou certifikací herních prvků), ale největší překážka je na straně nového vedení, které již nehodlá riskovat další porušování zákonů a chce razantními kroky přistoupit k nové filosofii realizace záměru vybudovat dětské hřiště. Dosud se žádnému dítěti nic nestalo, a k žádnému úrazu nedošlo. Zkuste, ve svém dalším příspěvku popsat Vaši reakci na skutečnost, že by Vás činili odpovědnými občané, coby rodiče dětí, kteří by na Vašich herních prvcích, utrpěly úraz. A pokračujme dále. Jak již z předchozích diskuzí vyplynulo, finanční úhrada za zhotovení herních prvků Vám byla vyplacena v plné výši. Nemáte pocit studu, že jste pobrali peníze a neodvedli jste práci, na kterou jste byli najati? V některých případech se o takovýchto lidech hovoří jako o podvodnících? Takovýchto dílčích témat k debatám by se samozřejmě našlo ještě mnoho. Proto se nesnažte dále eskalovat propukání vášní, vzájemného obviňování, vytváření polopravd a s velkou pokorou se přihlaste k odpovědnosti za protiprávní stav, který byl předchozím vedením za přispění dalších satelitů tohoto projektu vytvořen. Všichni, kteří jsou v problému namočeni až po uši, by v laické představě stejně jako v pohádce „mávnutím kouzelného proutku“ přivolali jednoduchým způsobem stav žádoucí a chtěný, čímž by se jediným strašákem a bořičem stalo nové vedení obce. Vyzvěte místo certifikačního orgánu, příslušný úřad Ministerstva vnitra, aby provedl kontrolu dosavadního postupu a „vyučil“ bývalé vedení obce v tom, jaký měl být správný postup, a jaké dokumenty bylo třeba k žádanému výsledku schválit zajistit a dalším orgánům předložit. Snad samotným závěrem je ještě třeba doplnit, že již celá pochybení stála bezmála půl miliónu korun a výsledek žádný. Jak stanovit, kdo je za současný stav plně zodpovědný a po kom žádat peněžní náhradu za nesmyslně vydané finanční prostředky? Teď mudrujte.

Vážený pane Peroutko, 90 %

Vážený pane Peroutko,

90 % informací, které jste uvedl, jsou nepravdivé.  Vaše osobní ataky nebudu dále komentovat.

Byl jste na zasedání zastupitelstva, takže jste jistě nepřeslechl informaci, že cena herních prvků vč. ostatního mobiliáře byla 76 000 Kč s DPH.

Děkuji, hezký den. MVanková

pobytová louka, kouzlem změněná na dětské hřiště

Dobrý den,

na Zastupitelstvu dostal FV mimo jiné za úkol prověřit veškeré náklady spojené s raelizací této akce. Dovolím si Vás tedy posléze oslovit s pomocí při splnění tohoto úkolu.

Na můj vkus je v této kauze příliš emocí, což mi překvapuje zejména s počtem naprosto evidentních chyb. Emoce, jak známo, vyvolávají další emoce, pro změnu protistrany. Emoce v tomto problému rozhodně nepomohou.

Tak. Až se nám podaří pokud možno společnými silami vyřešit momentální problém s protiprávním stavem, ve kterém se dílo nachází, tak si dovolím předestřít můj návrh řešení celé té věci takto:

1) dočasně přemístíme ty dva nebo tři prvky napadené úřady asi nahoru do sběrného dvora k úpravám dle požadavků ČOI (nebo koho) a splníme tím i příkaz stavebního úřadu o odstranění černé stavby

2) odhlasujeme si záměr na rekultivaci celého pozemku - jak to zaznělo z pléna při Zastupitelstvu

3) požádáme o souhlas majitele pozemku se záměrem obce vybudovat pobytovou louku s herními prvky

4) najdeme shodu s majiteli sousedních pozemků na našem záměru

5) požádáme o pomoc kohokoli s financováním této akce, vypíšeme výběrové řízení na rekultivaci a ozelenění zbylých ploch (pokud se nenajde firma, která by to udělala za ceny blízké nule, tak se problém zjednoduší), vypíšeme výběrové řízení na dodání dalších prvků (doufám, že vyhrajete, protože by to zjednodušilo následnou certifikaci) a požádáme o stavební povolení

6) uděláme tu plochu komplet celou, s prvky vhodněji rozmístěnými, i kdybychom už letos nic jiného jako obec nezbudovali

Když to shrnu kolem a kolem, pokud bychom se jako obec to rozhodli udělat v podobném duchu mého diskusního příspěvku, tak je s tím tolik práce, že fakt na nějaké hádání se už není čas.

Nebo je druhá možnost - hádat se. V tom případě naprosto jistě prohrají naše děti a s vysokou pravděpodobností i původci tohoto stavu.

Rak.

to je svět...

Uběhly nám 3 měsíce, našel se sponzor na pobytovou louku, řeší se projekt a světe div se - máme naprosté ticho po pěšině.

Nikoho nějaká pobytová louka najednou nezajímá. Když si vzpomenu na to divadlo na Zastupitelstvu, těch emocí...

Tak jaký je stav? Kdy bude projekt, jaký je rozsah prací, jaký je projektantský rozpočet, kdy bude výběrové řízení, kdy bude realizace? Chce ještě někdo vůbec řešit nějakou louku?

Re: to je svět

 

Určitě,

připravuje se výběrové řízení na projektanta. Zadání bude zohledňovat případnou možnost získání dotace, abychom to (pokud to jenom trochu půjde) nemuseli platit celé ze svého.

 

S pozdravem

 

Milan Vácha

Poučení z minulosti?

Poučení z minulosti?
Rada obce Psáry přijala (148/25-2012) toto usnesení:
I. souhlasí
S instalací 3 herních prvků (vláček, loď, lezecká stěna) do zahrady mateřské školy firmou
Akirfas za cenu 31.450,- Kč bez DPH s tím, že realizaci dopadových ploch, si obec zajistí na
vlastní náklady.
Firma Akirfas s.r.o. se sídlem v Psárech – D. Jirčanech vznikla až na jaře letošního roku.
Znamená to, že fa Akirfas s.r.o. vyrobila za částku 31.450,- Kč bez DPH uvedené nové prvky? Možná by stálo za to, aby byly věci uvedeny do nových souvislostí, neboť v minulosti, se o této záležitosti mnohokrát jednalo i na zastupitelstvu, bouřily emoce a vznikaly pochybnosti o serióznosti projektu.
Pokusím se v krátkosti rekapitulovat dosud známé informace. OSVČ Mgr. Vanková pro obec Psáry zhotovila nějaké herní prvky bez potřebných schválení k možnosti jejich užívání, přestože byl předpoklad, že jí vyrobené prvky se budou instalovat v areálu odpočinkové zóny Štědřík. Vzhledem k tomu, že taková „laická“ výroba byla k ničemu, obec musela na své náklady, použijme nyní termín „hromadu palivového a draze zaplaceného dřeva“ na své náklady uskladnit. Podle výsledků vášnivých debat i na webových stránkách obce, se zdálo, že Mgr. Vanková, jak sama slibovala, obratem zajistí potřebnou dokumentaci tak, aby bylo možno bez rizik instalovat tyto tzv. herní prvky k použití. Do dnešních dnů se nic nestalo. Teprve nyní se objevuje v usnesení Rady obce informace o instalaci 3 prvků. Znamená to, že již byly potřebné certifikace zajištěny a proč se tak nestalo i u všech dalších herních prvků. Pokud si vzpomínám, celková částka za zhotovení prvků činila cca 80.000,- Kč.
Jistě bude zajímat i ostatní občany podobnější informace zejména odpovědi na možné otázky:
• Byly předloženy potřebné certifikace a proč až tak pozdě, když pí Mgr. Vanková sdělila na zasedání zastupitelstva na začátku roku 2011, že je zajistí v podstatě obratem?
• Jedná se skutečně o herní prvky vyrobené v roce 2010 nebo byly zadány k výrobě nové?
• Proč nebyly za celou dobu zajištěny i certifikáty pro ostatní již zaplacené herní prvky? Co tomu brání? Budou i nadále ležet v depozitu? Proč?
• Bude obec sama a na vlastní náklady zajišťovat další certifikáty související s umístěním herních prvků na konkrétním místě a kolik to bude stát?
Jistě lze očekávat, že se vedení obce podrobněji vyjádří a bude informovat občany o všech skutečnostech, které vedly k uvedenému souhlasu. Pokud se tedy bude považovat onen „souhlas“ za rozhodnutí, jistě vyjádření bude obsahovat i informaci, kdo, za kolik a kdy bude realizovat instalaci herních prvků
Tak a teď pozor. Asi se musím omluvit za tento článek. Znovu jsem si pozorně přečetl shora uvedené usnesení RO. A tedy změna. Fa Akirfas pouze bude instalovat zmíněné herní prvky za onu přemrštěnou cenu 31.450,- Kč. Taková suma dost překračuje průměrnou mzdu pro jednoho občana za celý měsíc. Co proboha bude tak drahé? Potom si dovoluji doplnit text o další otázky: co se rozumí tou instalací? Budou prvky pevně spojené se zemí? Bude potřeba stavební souhlas či povolení? Jakou částku vynaloží obec na dopravu prvků, úpravu povrchu atd. Jak je ostatně vidět je toho více k získání přehledu o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky.
Rád si přečtu seriózní reakce na tento článek. Dr. Peroutka