VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají 7. a 8. června 2024.

  • Kdo může volit?
  • Informace pro občany jiného státu EU, kteří chtějí volit v Psárech.
  • Žádost o vydání voličského průkazu.
  • Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů.
  • Plná moc k převzetí voličského průkazu.
  • Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 24. dubnu 2024

Tyto a další informace získáte po rozkliknutí nadpisu.

 

Volby do Evropského parlamentu se konají:

  • v pátek 7. června 2024 od 14 h – 22 h
  • v sobotu 8. června 2024 od 8 h – 14 h

PRÁVO VOLIT
Má občan České republiky
, který nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu EU, který nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH STÁTŮ EU, KTEŘÍ CHTĚJÍ VOLIT V PSÁRECH
Občané členských států EU mohou být zaneseni do seznamu voličů na základě jejich žádosti a musí nejpozději v neděli 28. dubna požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů. Obecní úřad bude za tímto účelem otevřen i v neděli 28. dubna 2024 od 8 - 16 h. Žádost lze podat osobně i písemně. Vzor žádosti občana EU o zápis do seznamu voličů v příloze.
Podmínkou pro zapsání do seznamu voličů v obci Psáry, je trvalý či přechodný pobyt nejméně od 24. 4. 2024 v obci Psáry. Při podání žádosti se občan prokáže platným průkazem totožnosti.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, již může požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 5. 2024. K převzetí voličského průkazu lze zplnomocnit i jiného občana. Vzor žádosti o voličský průkaz a Plná moc k převzetí voličského průkazu v příloze.

OBČANÉ ZAPSÁNI VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ VEDENÝM ZASTUPITELSKÝM ÚŘADEM V ZAHRANIČÍ
Mohou požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad jim dá potvrzení, které předloží obecnímu úřadu nejpozději 5. 6. 2024 do 16 h. Vzor žádosti o vyškrtnutí voliče ze zvl. seznamu voličů v příloze.

INFORMACE PRO VOLIČE, KTERÝ ZMĚNIL TRVALÝ POBYT PO 28. DUBNU 2024
Tento volič bude vyškrtnut v místě původního trvalého pobytu ze seznamu voličů, nebude však automaticky zapsán do seznamu voličů v obci nového trvalého pobytu.

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů (Vzor žádosti o vyškrtnutí voliče ze zvl. seznamu voličů v příloze) pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 5. června 2024 do 16 h nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Toto se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu v rámci téže obce a těch, kteří volí na voličský průkaz.