Rekonstrukce mostku v Kutné

Včera se opět uskutečnil na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech kontrolní den, ze kterého vyplynulo, že projekt rekonstrukce má nedostatky, na které jsme již dříve investora a stavbu upozorňovali, ale díky kterým bude třeba provést dodatečné práce. Z toho důvodu je ještě minulý týden avizované zprovoznění mostu opět odloženo. Dle našeho názoru tak nedojde ke zprovoznění mostu dříve než koncem dubna.

Současně bude pro automobily od středy 20. 3. 2019 zcela uzavřena část psárské návsi od pekárny až k mostu, tj. včetně přístupu do ulice U Potoka (k čistírně odpadních vod). V tomto úseku bude pokládána přeložka dešťové kanalizace a plynu navazující na rekonstruovaný most. Po dohodě s obcí se bude dodavatelská firma snažit maximálně zkrátit celý proces včetně příslibu víkendových prací, aby omezení bylo opravdu co nejkratší.

Omlouváme se občanům za tato omezení, ale opravdu není v naší moci je ovlivnit. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Komentáře

Most v Kutné ulici

Vedení obce se v odpovědích na připomínky soustředí na skutečnost, že není investorem akce a tedy, že nemůže průběh stavby ovlivnit. To ale přeci není pravda. To, že má stavba závažné nedostatky, že významně omezuje občany obce a že aktivita realizační firmy neodpovídá slibům z kontrolních dnů snad lze projednat na kraji, s odpovědnými zástupci investora nebo ne? Omlouvat se za omezení je fajn, pokud by byla nějaká naděje na zlepšení stavu. Zatím zmizely informační tabule, kde byl plánovaný termín dokončení akce, stavba zabrala další část pozemků, úplně zablokovala vjezd do ulice U Potoka (mimochodem není už přes měsíc vyvážen komunální odpad, nelze vyvážet septik a kdyby se zde něco stalo, tak se k nemovitostem nedostanou ani složky IZS...). To je normální? Připadá mi to jako krizová situace, která se prostě v Psárech neřeší. Mimochodem jsem 16. 4. 2018 žádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o zveřejnění vyjádření obce ke stavbě mostků dále po toku, které by se mohly stát významnou překážkou při povodni a dodnes jsem neobdržel odpověď (zákonná lhůta je 15 dnů...). 
Tomáš Mařík

Most v Kutné

Dobrý den,

mrzí mne Vaše přesvědčení, že se Vás obec snaží nějak mystifikovat či obelhávat. Obec opravdu nemá šanci nijak významně průběh stavby ovlivnit. Je to stavba Středočeského kraje, zhotovitel má smlouvu s krajem a vůči nám nemá žádnou zodpovědnost. Na kontrolní dny chodíme, jednáme se zhotovitelem, krajem, technickým dozorem a snažíme se celou věc urychlit jak jen to jde. Realizační firma má smlouvu pod sankcí a přesto se stavba vleče. Nakonec samotný Středočeský kraj tlačí na dokončení, protože bez toho hrozí, že nebude schopen zahájit jiné projekty a stále platí, že by provoz měl být zprovozněn ke 30. 4. 2019. Opravdu není možné dělat více.

Pokud jde o odpady, děkuji za upozornění a obratem se spojím se svozovou firmou a nalezneme řešení.

Za chybějící odpověd na 106/1999 se omlouvám, Kolegyně si to spojila s Vaším předchozím dotazem a nevšimla si, jí že se jedná o nový dotaz. Obratem zjednáme nápravu.

S pozdravem
Vít Olmr

Most v Kutné

Dobrý den,

za prvé most 30.4. zprovozněn nebude, to už je dnes každému jasné. Stejně jako bylo zjevné, že se most nezrekonstruuje v termínu 13.ledna, jak bylo v původním harmonogramu. To už samo o sobě vypovídá buď o tom, že se tím zastupitelé obce Psáry vůbec nezabývájí nebo to vědí a nemluví pravdu (resp. vymlouvají se jako malí kluci) anebo jsou na tom tak špatně, že situaci neumí vyhodnotit. Vlastně ani nevím, která z variant je horší....

Pojďme, ale popořádku:

1. Akce je povolená (alespoň se to domnívám) jako rekonstrukce mostu v Kutné. Skutečnost je taková, že o žádnou rekonstrukci nejde. Jde o demolici původního mostu a výstavbu nového mostu s naprosto odlišnými stavebně technickými i hmotovými parametry. Zajímá mne tedy, zda bylo vydáno povolení k demolici původního mostu? Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbě nového mostu s parametry, které jsou dnes již na místě vidět?

2. K akci muselo být schváleno dopravní řešení v průběhu akce a to nejen týkající se objízdných tras, ale také řešení k dopravní obslužnosti na místě stavby, pohybu vozidel a osob. Pokud má tedy zastupitelstvo Psár, jak nás permanentně přesvědčuje čisté svědomí, že nic nepodcenilo a nic víc nemohlo udělat, zajímá mne, zda schválené dopravní řešení na místě stavby odpovídá dopravnímu řešení, které je na stavbě aplikováno? Tzn. úplné uzavření ulice U potoka pro silniční dopravu, průchozí koridory pro pěší, zajištěné tak, že pěší musí procházet přímo stavbu a zařízením staveniště, bez jakéhokoliv zajištění jejich bezpečnost a přímým nebezpečím vzniku úrazu.

3. Pro stavbu byl v povolovacím řízení schválen nějaký rozsah  zařízení staveniště a organizace zásobování stavby, uskladnění materiálu, přístupu dopravní a stavební techniky. Zajímá mne tedy, jak tento schválený materiál vypadá, jak je v praxi dodržován?

4. V současné době se na místě stavby realizuje zcela evidentně přeložka sítí, zejména kanalizace. Jak byla tato stavba povolována včetně dopravního řešení a řešení zařízení staveniště. Můžete nás občany s touto stavbou blíže seznámit?

Pokud mohu posoudit, dle mých znalostí, domnívám se, že stavba probíhá v rozporu se schválenou dokumentací, v rozporu se schváleným dopravním řešení, v rozporu se schváleným rozsahem zařízení staveniště, v rozporu se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Dokonce by se mohlo jednat o nelegální stavbu, pokud se místo rekonstrukce, most zboural a postavilo se něco, co je svými parametry zcela odlišné od původní stavby.

Rád bych znal jednoznačné a nikoliv vymlouvačné stanoviska k mým předchozím otázkám a pochybnostem.

Prosím už není potřeba psát odpovědi typu, to mě mrzí, my jsme Vás zapomněli informovat, už o tom pan starosta psal tolikrát, omylem jsme Vaši žádost špatně evidovali, chápu že jste naštvaný, my jsme taky naštvaný nebo naprostý vrchol argumentace, že dokonce i chudák Středočeský kraj jako investor stavby bude mít zpožděn svůj plán investic (nesplní si asi pětiletku?),

Takže jen pro shrnutí: harmonogram byl plánován na 3 měsíce, realita bude minimálně 7 měsíců. Zástupci obce nám nejprve tvrdili, že vše bylo dobře naplánováno a bylo dosažitelné, až v březnu jsme dostali první zprávu, že na stavbě jsou problémy na které už dávno upozorňovali a že došlo na jejich slova. Co si z toho máme tedy vybrat???

Naštvání je jedna věc náhrada škody všem dotčeným je věc druhá. Jen čtyřměsíční prodloužení stavby stojí na objízdných trasách průměrnou dotčenou rodinu cca 20 tisíc korun. To považuji za škodu, kterou buď svým nedůsledným přístupem způsobili zástupci obce svým občanům anebo udělali co mohli a zodpovídá za ní někdo jiní a zástupci obce by ji měli v rámci zastupování zájmů svých obyvatel, po tom kdo ji způsobil požadovat.

Přeji Vám příjemný den

Petr Illetško 

Vážený pane Illeško, omluvit

Vážený pane Illeško,

omluvit se za chybu či nedopatření je prostá lidská slušnost. Že mi někdo bude slušnost vytýkat mne opravdu nenapadlo. Asi se to dnes již nenosí a raději se napadá a uráží.

Nemluvíte pravdu, když tvrdíte, že je všem něco jasné. Kupříkladu mě (ale i řadě dalších lidí) to jasné není, ale jistě, nejsem odborníkem na stavby mostů, jsem si toho vědom a také se podle toho chovám. Nicméně pokud máte k vzniklé situaci řešení, rádi si ho v klidu a konstruktivně vyslechneme. Pro obec tak či onak pracuje řada schopných lidí a rádi Vás mezi sebou uvítáme. V následujících měsících a letech se pracovitý dobrovolný konzultant bude hodit u celé řady projektů.

K Vašim jednotlivým bodům:

Ad 1. - Ano, jedná se o akci rekonstrukce v rámci, které byl starý most zbourán a zbudován nový v souladu s projektem a stavebním povolením. Projekt vychází se studie protipovodňových opatření s cílem zvýšit propustnost potoka.

Ad 2. - Ano, dopravní řešení odpovídá projektu. Pokud jde o lávku pro pěší, byla instalována dodatečně jako usnadnění pohybu obyvatelům Psár, protože původně byl jediný průchod pro pěší pouze lávkou u nádržky. myslím že většina obyvatel raději využije tuto provizorní lávku.

Ad 3. - Doporučuji Vám obrátit se přímo na stavební úřad, případně investora stavby, který Vám tyto informace bezpochyby poskytne. Obec není formálně oprávněna ke kontrole jejich dodržování a činí tak pouze z vlastního zájmu. 

Ad4. -  Ano, jedná se o přeložku plynu a dešťové kanalizace přímo souvisící s rekonstrukcí mostu. Obec při tíé příležitosti pokládá do země rovněž trubku pro nový vodovodní přivaděč tak, aby nebylo nutné v krátkém čase novou komunikaci opět rozkopat (což s ohledem na dotační peníze za které se komunikace rekonstruuje nebude po dobu 5let možné). opět platí, že se vše děje v souladu s projektem a stavebním povolením. Chcete-li ho vidět, obraťte se prosím opět na stavební úřad, či zástupce investora.

Domníváte-li se, že se něco děje v rozporu se schválenou dokumentací, v rozporu se schváleným dopravním řešení, v rozporu se schváleným rozsahem zařízení staveniště či že se snad jedná o nelegální stavbu, opět Vás odkáži na stavební úřad, který jediný je v tomto směru kompetentní jednat.

Důrazně se však ohrazuji, proti Vašemu tvrzení "naprostý vrchol argumentace, že dokonce i chudák Středočeský kraj jako investor stavby bude mít zpožděn svůj plán investic". Nikde jsem ani já, ani nikdo jiný nenapsal, tak mi laskavě nepodsouvejte Vaše jedovaté narážky!

Máte-li pocit, že Vám prodloužením stavby vznikla nějaká finanční škoda, doporučuji Vám ji přesně vyčíslit a zdokladovat a následně se obraťte na investora stavby – Středočeský kraj, případně na soud. Věřím, že jste Váš požadavek, aby zástupci obce za Vás vedli spor za obecní peníze nemyslel vážně a pokud ano, budu velmi zvědav, jak dokážete zdokladovat že jste za 4 měsíce na objízdné strase okolo Psár projezdil 3000km (ano počítám výši cestovních náhrad, ne jen benzinu).

S pozdravem
Vít Olmr

Dobrý den pane Olmere, budu

Dobrý den pane Olmere,

budu již stručný. Omlouvám se, že jsem do Vaší citace o Středočeském kraji přidal slovo chudák bez toho abych jej uvedl uvozovkami. S výjimkou tohoto slova Vám rozhodně nic nepodsouvám. Kilometrů jsem v celé rodině o které jsem psal, nikoliv o jednotlivci na což mi vy odpovídáte napočítal ještě více, ale to není vůbec podstatné. Proto jsem jen uvedl pro vyjasnění.

Vzhledem k tomu, že evidentně s Vámi nemá smysl řešit podstatu, tak už již nemám co dodat a omlouvám se, že jsem Vás ve Vaší důležité funkci připravil o čas.

S pozdravem

Petr Illetško

30.4.2019

Dobrý den pane Olmere,

jen k naší předchozí diskuzi. Jak jsem již psal dříve a vy jste mi oponoval, tak termín 30.4. evidentně dodržen nebude, doufám, že mi dnes 29.4. nebudete tvrdit něco jiného. Tento termín nebude dodržen mimojiné i proto, že slibovaná práce o víkendech je spíše sporadická, jen aby se nemohlo říct, že nebyla.

Děkuji také velmi za to, že obec zjevně nezdůraznila a nepožádala okolní obce, že silnice mezi Libří a Psáry, je pro některé občany jedinou přístupovou dopravní cestou. V sobotu dopoledne nám ji tak v Libři krásně uzavřeli, kvůli akci Traktory Libeř. Naštěstí jsem potřeboval jen se psem akutně na veterinu a ne třeba s dítětem do nemocnice!

Moc děkuji a přeji Vám klidný a hlavně nikým nerušený výkon Vašich funkcí.

S pozdravem

Petr Illetško

Dobrý den pane Illetsko, mohl

Dobrý den pane Illetsko,

mohl bych Vás poprosit o zverejneni odpovědí, které jste dostal na své stížnosti na Krajském úřadě?

Most v Kutné

Také dobrý den, děkuji za odpověď a budu s nadějí čekat, že se situace zlepší. Nechtěl jsem rozvíjet debatu o problémech projektování a realizace opravy mostku, ale jen upozornit na to, že neustálé posouvání termínu dokončení působí problémy obyvatelům Psár. A někdy jsou ty problémy i větší. Například vyvážení popelnice nefunguje už od ledna 2019, ačkoliv jsem zaplatil týdenní svoz. Než byla úplně uzavřena ulice U Potoka, tak v prostoru mezi mostem a lávkou parkovala auta a auto pro svoz odpadů prostě neprojelo. Upozorňoval jsem na to písemně obec i Policii ČR, ale nic se nestalo, ani odpověď jsem nedostal. Tato část ulice byla dost poškozena a předpokládám, že to nikdo neopraví... Mě nevadí dojít od auta k domu pěšky, ačkoliv parkuji až u hřiště, protože u pekárny často parkují dělníci stavby atd., ale úplné zablokování vjezdu do ulice U Potoka mi přijde nebezpečné, jak jsem psal už minule.

Tomáš Mařík

Dobrý den, zjišťoval jsem

Dobrý den,

zjišťoval jsem proč nefunguje svoz odpadu a dle mých informacích šla všem postiženým občanům přímo do schránek informace o zavedení náhradního svozu formou pytlů. Pytle jsou zdarma připraveny k vyzvednutí na OÚ a rychlá rota je sváží na kolečnách a multikárou. Nevím zda se k Vám informace dostala či nikoliv, každopádně tento stav bude trvat až do úplného zprovoznění ulize u potoka (platí i pro ulici tuším Za Můstkem). Současně jsme požádali MP v jesenici, ať zkusí dohlédnout na parkování dělníků, snad se to zlepší.

Úplné zablokování vjezdu do ulice U Potoka je po všech stránkách velmi nepříjemné, ale dle našich informací bylo probíráno i s IZS a nepředstavuje zásadní problém. Přesto věřím, že nebude třeba to testovat.

S pozdravem
Vít Olmr