Personální změny ve vedení obce

Ve středu 29. února 2012 se konalo zasedání zastupitelstva obce Psáry, na kterém došlo k personálním změnám v radě obce i v kontrolním výboru.

Souhrn nejdůležitějších bodů jednání:

  • Zpráva starosty Milana Váchy o činnosti obce i připravovaných akcích - možno shlédnout v přiložené presentaci Power Point
  • Ing. Štěpánka Nezmarová odstoupila z kontrolního výboru
  • Na místo předsedy kontrolního výboru byla zvolena Lucie Kubalošová
  • Starosta Milan Vácha navrhnul odvolání  místostarosty a vysvětlil důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly. O návrhu zastupitelé hlasovali a Ing. Mgr. Luďek  Nezmar, MBA byl z postu uvolněného místostarosty odvolán. Zůstává zastupitelem
  • Funkce uvolněného místostarosty byla zrušena
  • Na uvolněné místo radního byl zvolen Ing. Petr Jaško

Celý průběh jednání můžete vidět na videozáznamu na stránkách obce.

Přiložené soubory: 

Komentáře

Zemětřesení aneb začíná soumrak.

Zemětřesení aneb začíná soumrak.
Vážení spoluobčané, dovoluji si v tomto článku drobný komentář k situaci, ve správě obce, která eskalovala na posledním jednání zastupitelstva.
• Personální změna. O tom, že pan starosta připravoval tento krok již delší dobu, není třeba pochybovat. To se ostatně projevilo v situaci, kdy byl seriózně uveden na programu na zasedání zastupitelstva 15. února. Bylo to překvapení, a proto nepřipravená opozice tento tah smetla ze stolu tím, že program na jednání minulého zastupitelstvu vůbec nepřipustila, přestože již dlouho jí byl pan ing. Nezmar trnem v oku. Svoje mínění celkem stabilně předváděla na webových stránkách obce. Pro starostu tedy vznikla otázka „Jakou cestou se dát“? A zde vidím první velkou chybu. Tím, že bod směřující k odvolání místostarosty pana ing. Nezmara nebyl na programu, ale byl dán návrh na jeho zařazení až na samotném jednání, je podpásová reakce jasně deklarující neschopnost pana starosty. K takovému závažnému kroku je třeba především vážná diskuze a řádné zdůvodnění. Je to velice citlivá situace, kterou nelze řešit způsobem, kterého jsme byli svědky. Judikatura soudů k této otázce deklaruje, že takový postup (zařazení bodu o odvolání vedení obce) je sice v souladu se zákonem, že je však nutno jej používat velice střídmě a důvodně. Argumentace a předložení „důkazů“ jako odůvodnění odvolání, které jsme slyšeli, nemohlo nikoho přesvědčit o špatné práci či závažných pochybení, kterých se měl za dobu výkonu své funkce pan místostarosta dopustit. Jakási ztráta důvěry nijak konkretizovaná by neměla být důvodem k tak razantnímu kroku, který bude mít pravděpodobně neblahý dopad na řízení obce v dalším období. Tímto „technickým řešením“, předvedeným panem starostou, může být nastartována cesta, která povede i k jeho odvolání. To je významným mementem. Lze očekávat, že na některém z dalších zasedání, bude sám pan starosta postaven před stejnou situaci. Opozice navrhne zařazení nového bodu do programu zasedání a to „odvolání starosty z funkce“ sama si ho schválí (samozřejmě za přispění zastupitelů za ODS) a rovněž bez náležitého odůvodnění, pouze s konstatováním, že již není schopen řídit obec, jej odvolá z funkce. Kdo potom bude novým starostou? Jak se bude odrážet výsledek voleb ve vedení obce? Budou zastupitelé schopni přesvědčit občany o tom, že nastalé změny jsou ku prospěchu? Zůstane ve funkci místostarostka paní Málková, která se velice dobře zapracovala a prokazuje oprávněnost vykonávané funkce? Bude zvolena jako starostka někdejší místostarostka paní Kubalošová, která na pomyslném žebříčku funkcí postupuje výš? Uvidíme do budoucna.
• Návrat Dr. Podlahy. Několikerým konstatováním o tom, že bylo chybou odvolat pana Dr. Podlahu z funkce předsedy KV, byl potvrzen fakt, že vedení mělo jednat unáhleně. Takové konstatování však nemá oporu ve skutečnostech a faktech, které se v práci KV za vedení pana Dr. Podlahy děly. To lze dokumentovat tím, že je možno si zpětně předčítat body programu jednání KV, které jsou uvedeny v zápisech. Jsem přesvědčen, že žádný z nich není v souladu s tím, co zákon ukládá KV.(např. anonymní podnět k firmě provádějící rozvoz obědů, faktická argumentace směřující proti rozhodnutí o odvolání bývalé ředitelky ZŠ, kdy KV měl vystupovat v roli advokáta atd.).
• Předávací protokol. Jistě ti, kteří mají větší povědomí o činnosti bývalého vedení, si museli sednout na zadek, když vystoupila paní bývalá starostka v diskuzi o předávání majetku nové ředitelce školy. Její vyjádření o tom, jak bylo provedeno špatně neprofesionálně a lajdácky jistě všichni dobře slyšeli a mohou se i o tom přesvědčit na videu. Jak dokáže břitce poukázat na chyby druhých. V následující části, předkládám text, tento dokument mám v kopii, její vlastní protokol o převzetí prací spojených s investicí do úpravy „Dětského hřiště Štědřík“. „Předávací protokol“ byl vyhotoven až v době, kdy již starostkou nebyla tedy asi půl roku po tom, kdy byla dokončena ona investiční akce v hodnotě cca 400.000,-Kč. Vypovídající hodnota dokumentu dokládá, jakou námahu asi musela vynaložit k tomu, aby takový dokument „zplodila“. Vypovídající hodnota nula forma a obsah ubohost sama. Opět je nutno připomenout, ano to jsou výsledky práce za necelých 50.000,- Kč měsíčně. Ovšem poukázat na to jak to ostatní dělají špatně, to je jiný kafe. Zde je kopie textu k vašemu posouzení:
• Pohnání k odpovědnosti. Dalším bodem, který považuji za závažný je prohlášení pana Dr. Podlahy o nutnosti brát k odpovědnosti a požadovat náhradu škody od osob, které se podílejí na nesprávných rozhodnutích, především Rady obce. Ve svém vystoupení se přimlouval za to, aby zejména v případě náhrad, „snad soudem přiznaných,“ bývalé ředitelce ZŠ paní Mgr. Trůblové, se zmíněná částka vymáhala po těch, kteří rozhodli o jejím odvolání z funkce. Já s tímto postupem souhlasím. Doufám, že bude tak zásadový, že bude tuto myšlenku propagovat i v případě, že se bude dotýkat předchozích členů Rady obce. Již to nebude dlouho trvat a budeme jistě svědky jeho deklarovaného přístupu.
• Nový předseda KV. Poměrně chaoticky a bezradně se předvedl pan starosta při hledání nového předsedy KV. Před očima všech přítomných ústy paní místostarostky bylo předvedeno divadlo, které by se dalo přirovnat ústy klasika ke známému „plochá historka okresního formátu“. Ukázka „personálního výběrového řízení“ před zraky všech přítomných na nového předsedu KV byla bída a důkaz skutečné nemohoucnosti. Po vymodleném oslovení paní bývalé místostarostky Kubalošové, která si jako, vyvzdorovala podmínku, že v KV nebudu. Chtěl jsem pomoci obci, a pokud její představitelé dospějí k tomu, že není zájem, je to život. I zde lze doplnit, KV bude zřejmě využíván především k politickému nátlaku bývalého vedení a jistotně se objeví snaha shromáždit především pochybení pana starosty, aby se mohly jako argumenty použít k jeho odvolání. Je to cena, kterou musel pan starosta zaplatit za odvolání místostarosty? Je vůbec potřeba takové politické kšeftaření? Závěrečná věta paní Kubalošové o tom, že místo mě bude členem KV pan Mgr. Maxa, se kterým je jeho účast již projednána jednoznačně dokumentovala, připravenost celého aktu a tím i plivnutí do očí občanů a ukázka nových dramatických představení, které v budoucnu mohou očekávat.
Není to dobré vysvědčení a jistě nás další vývoj poučí o tom, jakým mezníkem zasedání zastupitelstva dne 29. února 2012 bylo. Jenom doufám, že nakročení k novým zítřkům, nebude replika únorové historie.
Dr. Peroutka

Nepodařilo se mi přibalit předávací protokol. Pokud to lze, prosím administrátora, zda by mohl k mému textu zmiňovaný dokument přiložit čj.: 570/11. děkuji

Prilohy ke komentarum

Bohuzel ke komentarum nelze prilohy pripojovat, protoze komentare mohou vytvaret i anonymni uzivatele.