Konkurz na ředitele mateřské školy

Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky nově zřizované Mateřské školy Štědřík, která od 1. srpna 2017 převezme část činnosti rušené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ.

Požadujeme:

 1. organizační schopnosti, schopnost vést tým lidí
 2. komunikační dovednosti na vysoké úrovni
 3. respektující přístup, důraz na inovativní formy vzdělávání a zkušenost s nimi
 4. znalost odborné problematiky a legislativy v předškolním vzdělávání
 5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Nabízíme:

 1. možnost tvorby nového ŠVP a transformace vzdělávací strategie i provozu
 2. snížení max. počtu dětí ve třídách
 3. maximální podporu zřizovatele
 4. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 5. ubytování v obecním bytě
 6. výbornou dopravní dostupnost z Prahy

K přihlášce přiložte:

 1. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 2 normostrany
 2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
 3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání případně doklady o dalším vzdělání relevantní pro výkon funkce
 4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni

Předpokládaný termín konání konkurzu:

25. - 26. 5. 2017:

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

1. 8. 2017

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do:

5. 5. 2017  do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
Obálku označte slovy: „Konkurz- mateřská škola-neotvírat“

Komentáře

Dotaz ke konkurzu MŠ Štědřík

Chtěl bych se zeptat, zda je možné vybrat ředitelku MŠ Štědřík bez jakého-koliv dokončeného vysokoškolského vzdělání?
Obcí se veřejně šíří, že se hlásí do tohoto konkurzu lidé, kteří si "to nezbytné" potom někdy dodělají. Ve Vašich podmínkách přijetí je jasně dán zákon č.561/2004 a tak by se to mělo dle mého názoru i dodržet. Všichni chceme přece kvalifikované odborníky a néé ty, kteří jsou sice velmi ambiciózní, ale odbornost jim "jaksi schází".
Také bych se chtěl zeptat, na jakých dalších pracovních webových stránkách je ještě tento inzerát podán?

V obci bych si chtěl postavit domek, obec velmi dobře znám. Trávíme v ní dost času. Máme zde příbuzně i známé. A své děti bych chtěl svěřit pouze ke kvalifikovaným odborníkům!:))
Děkuji za vysvětlení-Bečvář

Máte právo využít jako občan

Máte právo využít jako občan Psár školku a školu ne povinnost.
Nechoďte do hospody, tam jsou vždy zaručené informace. Viz. změna územního plánu a následná petice Luďka Nezmara!!!!!!!!!!

Ty už si stim bubu na Nezmara taky trapnej

já si tu žádný bytovky taky nepřeju.

Jan Soukup

BUBU

Honzo nezlob!

Nedorozumění

Milý pane, paní...
do hospody nechodím, na to nemám čas. Bohužel, informace mám od zaměstnanců a rodičů dětí docházejících do školky. Věřte, že né všichni si přejí místní dvě stále navrhované dámy, z nichž jedna již dvakrát VŠ studovala a opět nedostudovala... Že by nyní tedy do třetice?:)

P.S. A jako budoucí občan nebudu nikdy (dle Vašeho názoru) svoje děti vyčleňovat z kolektivu místních dětí. A proto se zajímám.

Kvalifikace pro výkon ředitele MŠ

Vážený pane Bečváři,

celý konkurz na pracovní místo ředitele probíhá dle vyhlášky o konkurzních řízeních 54/2005 Sb. a kvalifikace ředitele je definována zákonem o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. - vysokoškolské vzdělání není dle zákona pro funkci ředitele podmínkou a tudíž ani není možné ho vyžadovat. Ředitel musí splňovat následující požadavky (výňatek ze zákona):

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak

Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce

a) 3 roky pro ředitele mateřské školy

Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí“), může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a)

Co se inzerce týče, pracovní pozice byly inzerovány v Učitelských novinách (tisk i on-line), na pracovním portálu Jobs.cz a prostřednictvím  sociálních sítí.

S přáním pěkného dne 

Martina Běťáková

 

Děkuji za odpověď

Vážená paní Běťáková,
děkuji Vám za vyčerpávající informaci. Přesto jsem však Váš inzerát "na ředitelku MŠ" našel pouze na portálu Jobs.cz. V Učitelských novinách je pouze inzerát na ředitele ZŠ. Na ředitelku MŠ tam nic není. Na sociálních sítích takovéto důležité pozice lidé většinou nevyhledávají... Přeji Vám šťastný výběr.
Děkuji Bečvář

Ředitelka školky-konkurz

Už je vybráno..... dlouholetá zastupitelka Martina Šmerglová a není to zpráva z hospody.

Konkurz ještě nebyl a rada

Konkurz ještě nebyl a rada nevybrala, takže jsou to zase jen hospodské kecy, jako vžy. Ale co od tebe čekat

Už je vybráno

... není úplně od věci, aby M. Šmerglová byla klidně zvolena. Konkurzní komise bude sestavena z členů jejích příznivců a spolupracovníků. Jaká to elegantní akce, že?

Dlouholetá??????????????

Dlouholetá?????????????? Vždyť je tam prvně a to 2 roky.
Přihlas se tam taky.

školka

A máš snad někoho lepšího? Ty chytrolíne.