2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Termín: 
23. Duben 2014
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 1. Úvod

Zahájení

2 Vzdání se mandátu člena ZO – V. Novák, Složení slibu nového člena ZO P. Nosek

viz DZ

3 Zpráva o činnosti obce

Zpráva starosty.

4 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů.

5 Výběr nejvýhodnější nabídky v koncesním řízení „Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry“ – rozhodnutí o výběru, schválení koncesní smlouvy

viz DZ

6 Smlouva o podpoře a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem
7 Příspěvky pro spolky na rok 2014 – II. část

viz DZ

8 5. rozpočtové opatření na rok 2014

Rozpočtové opatření

9 Výběr nejvýhodnější nabídky VZ „Nutné stavební zabezpečovací práce na opěrné zdi komunikace Hlavní I. etapa“

viz DZ

10 Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Maxem Mrázkem na část p.č. 75/61 k.ú. Dolní Jirčany za cenu 900.000,- Kč

viz DZ

11 Návrh Marie Faixové na prodej pozemku p.č. 343/75 k.ú. Dolní Jirčany vč. inž. sítí obci

viz DZ

12 Závěr

Ukončení zasedání.