TDI pro akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
1.000.000 - 2.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
637190
Vysoutěžená cena zakázky: 
240000
Ukončení příjmu nabídek: 
15. Leden 2014 - 9:00
Datum otevření obálek: 
15. Leden 2014 (Celý den)
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním stavby „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ („Stavba“) v průběhu její realizace a po jejím dokončení. 

Podrobný popis zakázky: 

Podrobně je předmět veřejné zakázky (stavby) popsán v projektové dokumentaci zpracované společností PROJEKT IV, s.r.o., Praha 9 - Kbely, Jilemnická 707, PSČ 197 00, IČ: 256 01 172. Tato projektová dokumentace není součástí Zadávací dokumentace. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do projektové dokumentace prosím kontaktuje Zástupce Zadavatele tj. společnost Allowance s.r.o.

Rozsah akce: předpokládané investiční náklady Stavby je stanovena ve výši cca 21 600 000,- Kč bez DPH.

Technický dozor investora tvořící předmět zakázky bude spočívat zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činností je vymezen v návrhu Mandátní smlouvy, který je součástí Zadávací dokumentace.
Nabídky budou podány na adresu zástupce zadavatele tj. firmu Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989, Praha 4 Krč, 140 00.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel stanoví pořadí od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky