Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba - kolumbárium II – Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
540000
Vysoutěžená cena zakázky: 
653593
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Září 2018 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Říjen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Prosinec 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Oprava stávající budovy márnice vč. části hřbitovní zdi a výstavba nového kolumbária na pozemku hřbitova v Dolních Jirčanech.

 

Podrobný popis zakázky: 

Terénní úpravy – srovnání terénu se provede na úroveň 362.30 (oproti stávajícímu terénu cca 362.60 podél ohradní zdi) což je zhruba úroveň terénu u stávajících hrobů. Nástup ke schránkám bude krátkou rampou z úrovně 362.20.
Podél zdi ohradní bude umístěno 17 schránek ve 3 řadách nad sebou – celkem 51 ks, podél zdi márnice 7 schránek ve třech řadách, tj. 21 ks, celkový maximální počet schránek je 72 ks. Rozměry schránek 550 x 400 mm, hloubka 430 mm – např. výrobce Art Press – Jacek Dobeš tel. 603552875, umělý kámen - pískovec.
Úprava stávající zdi nadezděním a osazením prejzové krytiny.
Odvodnění bude podélným žlábkem mezi oběma zdmi, svislý odtok bude vyústěn ke vsáknutí do nové vsakovací jámy. 
Plocha u schránek bude zpevněná, z dlaždic např. Presbeton – dlažba plošná vymývaná Simona  400 x 400 x 40 bílá a žlutá. Na rozšířené ploše bude umístěno sezení, větve tůje zasahující do zpevněné plochy bude nutno upravit, příp. odstranit a provést výsadbu nové vhodné dřeviny.

Stavební úpravy objektu stávající márnice:
Oprava fasády – cca do 2 m výšky nové omítky (sanační), ostatní omítky příp. vysprávky, celkově nový nátěr fasády v odstínu dle stávajících budov, nový okapní chodník podél budovy
Střecha – oprava stávající krytiny (výměna poškozených tašek), oprava lemování střechy a oplechování okapů, příp. hydrofobní nátěr krytiny proti vsakování dešťové vody. 
Otvory – zazdívka okna ve východní fasádě, výměna vstupních dveří (replika) vč. zárubně zámku a kování. 
Elektro – z venkovního sloupu VO provést přípojku stávající trasou do objektu pro venkovní a vnitřní osvětlení.

Touto stavbou bude rozšířena již vybudovaná část kolumbária. Obec požaduje obdobnou podobu provedení stavby – použité materiály a vzhled schránek.

Přílohy:

Smlouva o dílo
projekt
rozpočet

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
HW PROJEKT s.r.o. 54 450, 00 Kč 45 000, 00 Kč 443/2018
Mašek Martin 822 675, 00 Kč 679 897, 00 Kč 779/2018 104/2018