Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech - prodloužení termínu pro podání nabídky

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
499000
Vysoutěžená cena zakázky: 
431207
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Srpen 2013 - 10:00
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech

Nabídka musí obsahovat vyplněný výkaz výměr, který je přílohou této výzvy.

Podrobný popis zakázky: 

 

Jedná se o realizaci obnovy asfaltového povrchu školního hřiště (p.č. 731 a 29/3 k.ú. Dolní Jirčany), která zahrnuje mj. odstranění původního asfaltu a následně položení nového, odstranění nadzemní části studny, odvodnění zpevněné plochy.

 

Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů (doložit v prosté kopii), a to:

  1. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku musí být předložen v aktuální verzi), a

  2. předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.
Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese http://psary.cz
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

 

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

Viz protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno