Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
490000
Vysoutěžená cena zakázky: 
470000
Ukončení příjmu nabídek: 
24. Duben 2019 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Květen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Říjen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vyhotovení studie proveditelnosti pro potřeby dotace a projektové dokumentace pro vybudování cyklostezky s živičným povrchem v obci Psáry – Dolní Jirčany v úseku od Štědříku k bráně závodu Tondach a dále k nové škole.

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vyhotovení studie proveditelnosti pro potřeby dotace a projektové dokumentace pro vybudování cyklostezky v obci Psáry – Dolní Jirčany v úseku od Štědříku k bráně závodu Tondach a dále k nové škole včetně geodetického zaměření v délce trasy a průzkumu inženýrských sítí vč. digitálního zákresu, tak aby ji bylo možno použít pro spojené územní a stavební řízení (DSJ), ale i následný výběr zhotovitele stavby a následnou realizaci stavby.

Specifikace zakázky:

Cyklostezka bude rozdělena na 3 úseky

 1. Cyklostezka na Štědříku na pozemku parcelní číslo 646/1 katastrální území: Dolní Jirčany v délce cca 70metrů bude řešit napojení cyklostezky na stávající úsek od ulice Pražská dále a současně vyřeší vytvoření asfaltového povrchu v ulici Slepá.
  Stávající stav - komunikace s živičným povrchem, silně poškozeným, vyžadujícím rekonstrukci
  Požadovaný stav - kompletní rekonstrukce včetně podkladních vrstev komunikace s ohledem na polohu části komunikace v záplavovém území, komunikace bude sloužit nejen pro pěší a cyklisty, ale rovněž pro osobní i nákladní vozidla obsluhující sběrný dvůr ale i firmy působící v oblasti bývalého JZD
 1. Cyklostezka v úseku od Štědříku k bráně závodu Tondach bude vedena na samostatném tělese o šíři alespoň 3m (ve spodní části v délce cca 250metrů více nebo s možností vyhýbání vozidel včetně nákladních) po obecních pozemcích parcelní číslo 706/1 a 546/39 katastrální území Dolní Jirčany v délce cca 1132 metrů.
  Stávající stav – nezpevněná pěšina
  Požadovaný stav – provedení zpevněné komunikace včetně podkladních vrstev. Je požadován návrh veřejného osvětlení, např. formou nízkých osvětlovacích sloupků nebo neoslňujících zemních svítidel, důležitý je návrh ekonomicky výhodného řešení osvětlení.
 1. Cyklostezka v úseku od brány závodu Tondach k budoucí základní škole v délce cca 466 metrů povede po obecních i soukromých pozemcích podél stávající komunikace spojující kruhová objezd s bránou závodu Tondach.
  Stávající stav - komunikace s živičným povrchem
  Požadovaný stav – vyhrazené zvýšené těleso (chodník) s živičným povrchem. Tento úsek bude rozpočtován ve dvou variantách a na základě jednání se zadavatelem, poskytovatelem dotace a vlastníky pozemků bude vybráno finální řešení pro projektování:
 1. Cyklostezka bude využívat stávající chodník od kruhového objezdu směrem k bráně závodu Tondach
 2. Bude vytvořeno samostatné těleso chodníku a cyklostezky na jižní straně stávající komunikace tak aby děti cestou do školy nemusely tuto komunikaci přejíždět. Součástí rozpočtu a případně i projektu pak bude odstranění stávajícího chodníku pro zachování potřebné šířky komunikace.

Výsledná projektová dokumentace bude předána v listinné podobě v 6 paré a dále v elektronické podobě ve formátu PDF a formátu otevřeném (např. DWG). Položkové rozpočty jsou požadovány ve formátu aplikace Excel z rozpočtového SW s funkčními kalkulačními vzorci a rovněž slepý rozpočet pro potřeby veřejné zakázky na zhotovitele. Součástí zakázky jsou i inženýrské činnosti související se zajištěním kompletních podkladů pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu až do nabytí jejich právní moci. Vzhledem k tomu, že má být záměr realizován také na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví zadavatele, je součástí zakázky i součinnost při projednání záměru s vlastníky pozemků. Zadavatel požaduje v rámci realizace zakázky úvodní jednání k upřesnění zadání ze strany zadavatele. Současně s projektovou dokumentací budou předloženy veškeré dokumenty pro spojené územní a stavební řízení. Na základě písemného schválení dokumentace zadavatelem budou vydána zbývající paré dokumentace a budou zahájeny kroky vedoucí k získání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Za ukončení prací v jednotlivých stupních zpracování PD je považováno doručení právoplatného rozhodnutí stavebního úřadu zadavateli.

V celém rozsahu stavby bude navrženo potřebné vodorovné i svislé značení.

Nabídková cena bude uvedena vč. dopravy a všech souvisejících nákladů.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění