Odvodnění povrchu komunikace Pod Kostelem v Dolních Jirčanech pomocí vsakovacích bloků

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
72000
Vysoutěžená cena zakázky: 
60000
Ukončení příjmu nabídek: 
18. Listopad 2014 - 12:00
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zásak dešťových vod z komunikace Pod kostelem

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výkop pro uložení vsakovacích bloků o součtovém objemu minimálně   5 m3, které budou obaleny geotextílií o nejméně gramáži  300g/m2 zabraňující zanášení systému. Uložené bloky budou min. 400 mm pod úrovní povrchu komunikace. Součástí odvodnění je i osazení 1 ks kompletní uliční vpusti, 1 ks revizní šachty DN 400 s prohlubní pro písek a s poklopem s odvětráváním pro zatížení D400, 1 ks revizní šachty DN 300 pro odvzdušnění  a s poklopem s odvětráváním pro zatížení D400.

Skládkovné za odtěženou zeminu je v režii zadavatelele.

Jiné požadavky a práva zadavatele:
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Záruční doba na dílo je 36 měsíců od předání zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky. Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese http://psary.cz. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Odvodnění povrchu komunikace Pod Kostelem v Dolních Jirčanech pomocí vsakovacích bloků 72 600, 00 Kč 60 000, 00 Kč 334/2015 110/2014