Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
980000
Vysoutěžená cena zakázky: 
877979
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Červenec 2019 - 10:00
Datum otevření obálek: 
23. Červenec 2019 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Srpen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
29. Srpen 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos v Psárech

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben fyziky, biologie, dílen a cvičné kuchyňky budovu školy ZŠ Amos. Součástí dodávky není instalace

Specifikace zakázky:

Předmětem dodávky je seznam komponent v uvedených v příloze č. 1.  

Požadavky na obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

1.         Krycí list (vzor krycího listu je nedílnou součástí této výzvy – příloha č. 2)

2.         Obsah nabídky – součástí nabídky bude soupis konkrétních nabízených komponent včetně položkových cen

3.         Kontaktní osoba ve věci zakázky vč. telefonu a emailu, je-li odlišná od údajů v krycím listě zakázky

4.         Čestné prohlášení uchazeče, že není v příbuzenském ani jiném obdobném vztahu s žádným členem zastupitelstva obce Psáry.

5.         Ostatní doklady či informace dle požadavků zadavatele

 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena musí být uvedena jako konečná vč. dopravy a všech souvisejících nákladů.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno